څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
بی محابا بر من مجنون میفشان پشت دست چون سفر غافل مزن در تیغ عریان پشت دست بار هر دوشی بقدر دستگاه قدرت است برنمی دارد به غیر از زخم دندان پشت دست چشم دنیادار، هرجا می گشاید دام حرص می نهد بر خاک کشکول گدایان پشت دست خاک گردم کز غبار سرنوشت آیم برون چون نگین نتوان زدن بر نام آسان پشت دست دخل درکار جهان کم کن که مانند هلال می شود از ناخنت آخر نمایان پشت دست معنی اقبال و ادبار جهان فهمیدنی ست باوجودگنج در دست است عریان پشت دست چشم واکردن درین محفل شگونی خوش نداشت خورد سر تاپای شمع آخر ز مژگان پشت د ست از مکافات عمل غافل نباید زیستن می رسد از پشت دست آخر به دندان پشت دست طینت تسلیم خوبان نیست باب انقلاب هست دربست وگشاد پنجه یکسان پشت دست دیدهٔ حق بین به وهم غیر می پوشی چرا برچه عالم می زنی ای خانه ویران پشت دست بی جمالت هرکجا بستیم احرام چمن بازگشتیم از ندامت گل به دامان پشت دست در غبار حاجت استغنای ما محجوب ماند کف گشودن از نظرهاکرد پنهان پشت دست بیدل از خود رنگ و بوی اعتبار افشانده ایم همچوگل مائیم و دامن تاگریبان پشت دستLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us