څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
بروت تافتنت گربه شانی هوس است به ریش مرد شدن بزگمانی هوس است به حرف و صوت پلنگی نیاید از روباه فسون غرشت افسانه خوانی هوس است ز آدمی چه معاش است هم جوالی خرس تلاش صوف ونمد زندگانی هوس است به وهم وانگذارد خرد زمام حواس رمه به گرگ سپردن شبانی هوس است چه لازم است به شیخی علاقهٔ دستار خری به شاخ رساندن جوانی هوس است به دستگاه شترمرغ انفعال مکش که محملت همه برپرفشانی هوس است غبار عبرت سر چنگهای خرس بگیر که ریش گاوی واین شانه رانی هوس است ز تازیانه و چوب آنچه مایهٔ اثر است برای کون خران میهمانی هوس است تنیده است به دم لابگی جنون هوس بدین سگان چقدر میزبانی هوس است به سحرپوچ ز اعجاز دم زدن بیدل در این حیاکده گوساله بانی هوس استLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us