څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
خامش نفسم شوخی آهنگ من این است سر جوش بهار ادبم رنگ من این است عمری ست گرفتار خم پیکر عجزم تا بال وپرنغمه شوم چنگ من این است بیتاب هواسنجی عمرم چه توان کرد میزان خیال نفسم سنگ من این است خمیازه ام آرایش پیمانهٔ هستی ست چون صبح خمارم مشکن رنگ من این است موج میو آرایش گوهر چه خیال است ناموس جهان تپشم ننگ من این است نه ذوق هنر دارم و نه محوکمالم مجنون توام دانش و فرهنگ من این است با هرکه طرف گشته ام آرایش اویم آئینه ام و خاصیت جنگ من این است ظلم است رفیقان ز دل خسته گذشتن گر آبله دارد قدم لنگ من این است نامحرم آن جلوه ام از بیدلی خویش آئینه ندارم چه کنم زنگ من این استLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us