څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
تجدید سحرکاری ست در جلوه زار عنقا صدگردش است و یک گل رنگ بهار عنقا هرچند نوبهاریم یا جوش لاله زاریم باغ دگر نداریم غیر ازکنار عنقا سطری نخواند فطرت ز درسگاه تحقیق تقویمها کهن کرد امسال و پار عنقا آئینه جزتحیر اینجا چه نقش بندد از رنگ شرم دارد صورت نگار عنقا تسلیم عشق بودن مفت است هرچه باشد ما را چه کار وکو بار درکار و بار عنقا شهرت پرستی وهم تا چند باید اینجا نقش نگین رهاکن ای نامدار عنقا هم صحبتیم و ما را ازیکدگر خبر نیست عنقا چه وانمایدگر شد دچار عنقا نایابی مطالب معدوم کرد ما را دیگرکسی چه یابد در انتظار عنقا مرگ است آخرکار عبرت نمای هستی غیر از عدم که خندد بر روزگار عنقا زیرپرندگردون رسواست خلق مجنون عریانی که پوشد این جامه وار عنقا گفتیم بی نشانی رنگی به جلوه آرد ما را نمود بر ما آئینه دار عنقا در خاکدان عبرت غیر از نفس چه داریم پر روشناست بیدل شمع مزار عنقاLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us