څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
در آن بساط که حسنت دچار آینه است بهشت آینهٔ انتظار آینه است ز نقش پای تو، کائینه دار آینه است بساط روی زمین را بهار آینه است اگر ز جوهر نظاره نیست دام به دوش چرا ز روی تو حیرت شکار آینه است به یاد جلوه نظر باختیم لیک چه سود که این گل از چمن انتظار آینه است به دستگاه صفاکوش گر دلی داری همین فروغ نظر اعتبار آینه است توان ز ساده دلی گشت نسخهٔ تحقیق که خوب و زشت جهان درکنارآینه است صفای دل طلبی، دیده در خم مژه گیر نمد، زگردکدورت حصار آینه است به قدر شرم گل افشاند، بی نقابی حسن عرق به عالم شوخی بهار آینه است کدورت از دم هستی کشد دل آگاه نفس به چشم تامل غبار آینه است چراغ انجمن شوق جزتحیرنیست نهان پردهٔ دل آشکار آینه است به روی کار نیاید، هنر، ز صاف دلان که عرض جوهر خود، زنگبار آینه است ز نقش های بد و نیک این جهان بیدل دلی که صاف شود، در شمار آینه استLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us