څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

�������� ����������

				
					
بی اتاقم ز‌یر این نیلی رواق نی چپن دارم نه برزو نی تیاق جان من از خود ستایی در گذر خجلت آرد آخر این لاف و پتاق زندگانی جهان یکسر غم است جفت و طاق و جفت و طاق و جفت طاق میشوی از دوستان آخر جدا الفراق الفراق و الفراق یار را آخر لب بام آورد اشپلاق و اشپلاق و اشپلاق ای پری رو عاشق استم گفتمت بیمذاق و بیمذاق و بیمذاق شب اگر جای روی جانا مرو بی اراق و بی اراق و بی اراق هر طرف موتر سواران را نگر طمتراق و طمتراق و طمتراق حاصل این بزکشی های جهان سرملاق و سرملاق و سرملاق راحت جاوید دارد در بغل اتفاق و اتفاق و اتفاق تنبلان هر سو فتند از تنبلی چارپلاق و چارپلاق و چارپلاق گر همی خواهی که گردی بیوقار آشنا شو با رجب خان چتاق اسپ گادی ناوکش از لاغریست میدود بیچاره با ضرب شلاق زال دنیا را چه خوش گفت عشقری یک طلاق و دو طلاق و سه طلاقLast Update: March 15, 2014


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us