څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صالحه وهاب واصل

				
					
آه و افسوس فریاد در گلوی دلم تنگ میشود بغضی که گریه میکشد آهنگ میشود از بس ستم کشیده ملت از ریا و مکر هر گفته یک کلیشۀ نیرنگ میشود هر دختری که باز نماید زبان خویش جای جوابِ پاسخ او سنگ میشود وان مادری که لقمۀ نانی کند طلب پیش از حصول، بسته به پا زنگ میشود طفلی که جای مدرسه در کار بایدش با زور راهی ای عدۀ بنگ میشود بیگانه زخمی که به دلم داده عیب نیست پایم ز خار دست خودم لنگ میشود در آستان غرب به هر جا که بنگری مُهرِ جَهل به چهرۀ ما رنگ میشود از بس تنم کشیده به خود بار ِبیکسی دیگر میان جمع دلم تنگ میشود بیگانه را مُمِد شدن از بهر انکشاف بر کبر نام ما لکۀ ننگ میشود از بام اعتقاد پرید مرغ باوری تا دور ها که فاصله فرسنگ میشود می گیریم از برای کسی کو به جای ظلم تیغ بران به گردن فرهنگ میشود «واهب» مگو ز تاجک و پشتون و ازبکی ورنه روی همین دو سخن جنگ میشود 24-01-2011 مربوط مجموعۀ اولی به نام (مروارید گمشده)Last Update: February 13, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us