څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US





صالحه وهاب واصل





				
					
تا بردی زمن تاب و تب ای لعبت زیبا نی شب بُوَدَم صبر و نه هم روز شکیبا نی روی ترا زهره و مهتاب همانند نی حور و پری حسن ترا آمده همتا عمریست مرا وعده دهی نعمت وصلت هر روز نهی وعدۀ امروز به فردا طبعم ز تو خوش گشته دل از رنج تو بیزار از ضعف تنم گُم ز تو، رازم ز تو پیدا در وقت حضور تو رود خون ز دو چشمم ای وای چه حالم چو بمانم ز تو تنها تا دست محبت کشی بر خارۀ سنگین گل رسته برون آید از آن کوه معلی خورشید رود مویه کنان چهره بپوشد تا شمس جمالت کشی از پردۀ بیضا باقیست ز دیبا تن من رشتۀ تاری تا یک نظر افتاد به آن صورت رعنا «واهِب» شده این فرش تنت دیبۀ رومی تا غبس جفا پاک شد از گنبد والا 18-12-2008 غبس=تاریکی، غبار، خاکستر سنگین=از سنگ ساخته شده، وزنین هم معنی میدهد اسم شعر (تاب و تب) مربوط مجموعۀ اولی به نام (مروارید گمشده)



Last Update: February 13, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us