څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صالحه وهاب واصل

				
					
همراز مِهین در آتش مشتاقی دریای معین خواهم از خود شده ام بیرون، بیرون تر ازین خواهم زان غمزۀ مست تو سر مستم و مخمورم از نرگس فتانت من نشه چنین خواهم نی شاهی و تخت و تاج، نی جاه طلب دارم چون بردۀ تو این سر بر روی زمین خواهم ای راحت جان باز آء آتش به نهانم زن برگوی چه میخواهی ؟ من گویم همین خواهم زین عالم فانی دور، بی صورت انسانی آذاد ز تن، زنده، همرازِ مِهِین خواهم خورشید عیان « واهِب» در سینه نهان دارم زین علمِ یقین دانم، آن عین یقین خواهمLast Update: January 18, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us