څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

مولانا

				
					
ما را سفری فتاد بیما آن جا دل ما گشاد بیما آن مه که ز ما نهان همیشد رخ بر رخ ما نهاد بیما چون در غم دوست جان بدادیم ما را غم او بزاد بیما ماییم همیشه مست بیمی ماییم همیشه شاد بیما ما را مکنید یاد هرگز ما خود هستیم یاد بیما بی ما شدهایم شاد گوییم ای ما که همیشه باد بیما درها همه بسته بود بر ما بگشود چو راه داد بیما با ما دل کیقباد بندهست بندهست چو کیقباد بیما ماییم ز نیک و بد رهیده از طاعت و از فساد بیماLast Update: January 11, 2016


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us