څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

مولانا

				
					
ای وصالت یک زمان بوده فراقت سالها ای به زودی بار کرده بر شتر احمالها شب شد و درچین ز هجران رخ چون آفتاب درفتاده در شب تاریک بس زلزالها چون همیرفتی به سکته حیرتی حیران بدم چشم باز و من خموش و میشد آن اقبالها ور نه سکته بخت بودی مر مرا خود آن زمان چهره خون آلود کردی بردریدی شالها بر سر ره جان و صد جان در شفاعت پیش تو در زمان قربان بکردی خود چه باشد مالها تا بگشتی در شب تاریک ز آتش نالها تا چو احوال قیامت دیده شد اهوالها تا بدیدی دل عذابی گونه گونه در فراق سنگ خون گرید اگر زان بشنود احوالها قدها چون تیر بوده گشته در هجران کمان اشک خون آلود گشت و جمله دلها دالها چون درستی و تمامی شاه تبریزی بدید در صف نقصان نشست است از حیا مثقالها از برای جان پاک نورپاش مه وشت ای خداوند شمس دین تا نشکنی آمالها از مقال گوهرین بحر بیپایان تو لعل گشته سنگها و ملک گشته حالها حالهای کاملانی کان ورای قالهاست شرمسار از فر و تاب آن نوادر قالها ذرههای خاکهامون گر بیابد بوی او هر یکی عنقا شود تا برگشاید بالها بالها چون برگشاید در دو عالم ننگرد گرد خرگاه تو گردد واله اجمالها دیده نقصان ما را خاک تبریز صفا کحل بادا تا بیابد زان بسی اکمالها چونک نورافشان کنی درگاه بخشش روح را خود چه پا دارد در آن دم رونق اعمالها خود همان بخشش که کردی بیخبر اندر نهان میکند پنهان پنهان جمله افعالها ناگهان بیضه شکافد مرغ معنی برپرد تا هما از سایه آن مرغ گیرد فالها هم تو بنویس ای حسام الدین و میخوان مدح او تا به رغم غم ببینی بر سعادت خالها گر چه دست افزار کارت شد ز دستت باک نیست دست شمس الدین دهد مر پات را خلخالهاLast Update: January 11, 2016


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us