څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

مولانا

				
					
چون سلیمان کرد آغاز بنا پاک چون کعبه همایون چون منی در بنااش دیده میشد کر و فر نی فسرده چون بناهای دگر در بنا هر سنگ کز که میسکست فاش سیروا بیهمی گفت از نخست همچو از آب و گل آدمکده نور ز آهک پارهها تابان شده سنگ بیحمال آینده شده وان در و دیوارها زنده شده حق همیگوید که دیوار بهشت نیست چون دیوارها بیجان و زشت چون در و دیوار تن با آگهیست زنده باشد خانه چون شاهنشهیست هم درخت و میوه هم آب زلال با بهشتی در حدیث و در مقال زانک جنت را نه ز آلت بستهاند بلک از اعمال و نیت بستهاند این بنا ز آب و گل مرده بدست وان بنا از طاعت زنده شدست این به اصل خویش ماند پرخلل وان به اصل خود که علمست و عمل هم سریر و قصر و هم تاج و ثیاب با بهشتی در سال و در جواب فرش بیفراش پیچیده شود خانه بیمکناس روبیده شود خانهی دل بین ز غم ژولیده شد بیکناس از توبهای روبیده شد تخت او سیار بیحمال شد حلقه و در مطرب و قوال شد هست در دل زندگی دارالخلود در زبانم چون نمیآید چه سود چون سلیمان در شدی هر بامداد مسجد اندر بهر ارشاد عباد پند دادی گه بگفت و لحن و ساز گه به فعل اعنی رکوعی یا نماز پند فعلی خلق را جذابتر که رسد در جان هر باگوش و کر اندر آن وهم امیری کم بود در حشم تاثیر آن محکم بودLast Update: January 11, 2016


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us