څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

مولانا

				
					
گر نه تهی باشدی بیشترین جویها خواجه چرا میدود تشنه در این کویها خم که در او باده نیست هست خم از باد پر خم پر از باد کی سرخ کند رویها هست تهی خارها نیست در او بوی گل کور بجوید ز خار لطف گل و بویها با طلب آتشین روی چو آتش ببین بر پی دودش برو زود در این سویها در حجب مشک موی روی ببین اه چه روی آنک خدایش بشست دور ز روشویها بر رخ او پرده نیست جز که سر زلف او گاه چو چوگان شود گاه شود گویها از غلط عاشقان از تبش روی او صورت او میشود بر سر آن مویها هی که بسی جانها موی به مو بستهاند چون مگسان شستهاند بر سر چربویها باده چو از عقل برد رنگ ندارد رواست حسن تو چون یوسفیست تا چه کنم خویها آهوی آن نرگسش صید کند جز که شیر راست شود روح چون کژ کند ابرویها مفخر تبریزیان شمس حق بیزیان توی به تو عشق توست باز کن این تویهاLast Update: January 11, 2016


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us