څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

مولانا

				
					
آن یکی رنجور شد سوی طبیب گفت نبضم را فرو بین ای لبیب که ز نبض آگه شوی بر حال دل که رگ دستست با دل متصل چونک دل غیبست خواهی زو مثال زو بجو که با دلستش اتصال باد پنهانست از چشم ای امین در غبار و جنبش برگش ببین کز یمینست او وزان یا از شمال جنبش برگت بگوید وصف حال مستی دل را نمیدانی که کو وصف او از نرگس مخمور جو چون ز ذات حق بعیدی وصف ذات باز دانی از رسول و معجزات معجزاتی و کراماتی خفی بر زند بر دل ز پیران صفی که درونشان صد قیامت نقد هست کمترین آنک شود همسایه مست پس جلیس الله گشت آن نیکبخت کو به پهلوی سعیدی برد رخت معجزه کان بر جمادی زد اثر یا عصا با بحر یا شقالقمر گر ترا بر جان زند بیواسطه متصل گردد به پنهان رابطه بر جمادات آن اثرها عاریهست از پی روح خوش متواریهست تا از آن جامد اثر گیرد ضمیر حبذا نان بیهیولای خمیر حبذا خوان مسیحی بیکمی حبذا بیباغ میوهی مریمی بر زند از جان کامل معجزات بر ضمیر جان طالب چون حیات معجزه بحرست و ناقص مرغ خاک مرغ آبی در وی آمن از هلاک عجزبخش جان هر نامحرمی لیک قدرتبخش جان همدمی چون نیابی این سعادت در ضمیر پس ز ظاهر هر دم استدلال گیر که اثرها بر مشاعر ظاهرست وین اثرها از مثر مخبرست هست پنهان معنی هر داروی همچو سحر و صنعت هر جادوی چون نظر در فعل و آثارش کنی گرچه پنهانست اظهارش کنی قوتی کان اندرونش مضمرست چون به فعل آید عیان و مظهرست چون به آثار این همه پیدا شدت چون نشد پیدا ز تاثیر ایزدت نه سببها و اثرها مغز و پوست چون بجویی جملگی آثار اوست دوست گیری چیزها را از اثر پس چرا ز آثاربخشی بیخبر از خیالی دوست گیری خلق را چون نگیری شاه غرب و شرق را این سخن پایان ندارد ای قباد حرص ما را اندرین پایان مبادLast Update: January 11, 2016


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us