څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

مولانا

				
					
از ورای سر دل بین شیوهها شکل مجنون عاشقان زین شیوهها عاشقان را دین و کیش دیگرست اصل و فرع و سر آن دین شیوهها دل سخن چینست از چین ضمیر وحی جویان اندر آن چین شیوهها جان شده بیعقل و دین از بس که دید زان پری تازه آیین شیوهها از دغا و مکر گوناگون او شیوهها گم کرده مسکین شیوهها پرده دار روح ما را قصه کرد زان صنم بیکبر و بیکین شیوهها شیوهها از جسم باشد یا ز جان این عجب بی آن و بی این شیوهها مرد خودبین غرقه شیوه خودست خود نبیند جان خودبین شیوهها شمس تبریزی جوانم کرد باز تا ببینم بعد ستین شیوههاLast Update: January 11, 2016


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us