څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US


دیوان مولانا

شمار اشعار موجود، به [4263] پارچه میرسد. دانشنامه افغان برای تدوین مکمل دیوان مولانا، نیازمند به ھمکاریھاری بیشتر شما، میباشدآ

 1. آمد بهار جانها ای شاخ تر به رقص آ   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 2. ای در ما را زده شمع سرایی درآ   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 3. تا چند تو پس روی به پیش آ   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 4. شاد آمدی ای مه رو ای شادی جان شاد آ   (غزلیات٬ از دیوان شمس)

ا

 1. آب حیوان باید مر روح فزایی را   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 2. آخر از هجران به وصلش دررسیدستی دلا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 3. آخر بشنید آن مه آه سحر ما را   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 4. آمد بت میخانه تا خانه برد ما را   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 5. آمد بهار خرم آمد نگار ما   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 6. آمد ندا از آسمان جان را که بازآ الصلا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 7. آن خواجه را در کوی ما در گل فرورفتست پا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 8. آن دل که شد او قابل انوار خدا   (رباعیات٬ از دیوان شمس)
 9. آن دو گفتندش که اندر جان ما   (٬ از مثنوی معنوی)
 10. آن شکل بین وان شیوه بین وان قد و خد و دست و پا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 11. آن غلامک را چو دید اهل ذکا   (٬ از مثنوی معنوی)
 12. آنچ دیدی تو ز درد دلم افزود بیا   (ترجیعات٬ از دیوان شمس)
 13. آنچنان که گفت مادر بچه را   (٬ از مثنوی معنوی)
 14. آنکه چون ابر خواند کف ترا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 15. آه که آن صدر سرا میندهد بار مرا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 16. ابصرت روحی ملیحا زلزلت زلزالها   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 17. ابلهان گویند کین افسانه را   (٬ از مثنوی معنوی)
 18. ابناء ربیعنا تعالوا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 19. اتاک عید وصال فلا تذق حزنا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 20. اخی رایت جمالا سبا القلوب سبا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 21. از آن مایی ای مولا اگر امروز اگر فردا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 22. از این اقبالگاه خوش مشو یک دم دلا تنها   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 23. از برای صلاح مجنون را   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 24. از بس که ریخت جرعه بر خاک ما ز بالا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 25. از بهر خدا بنگر در روی چو زر جانا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 26. از پی شمس حق و دین دیده گریان ما   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 27. از جهت ره زدن راه درآرد مرا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 28. از دور بدیده شمس دین را   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 29. از سینه پاک کردم افکار فلسفی را   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 30. از فراق شمس دین افتادهام در تنگنا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 31. از قضا موشی و چغزی با وفا   (٬ از مثنوی معنوی)
 32. از ورای سر دل بین شیوهها   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 33. از یکی آتش برآوردم تو را   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 34. اسپ داند بانگ و بوی شیر را   (٬ از مثنوی معنوی)
 35. اسیر شیشه کن آن جنیان دانا را   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 36. اصلشان بد بود آن اهل سبا   (٬ از مثنوی معنوی)
 37. افدی قمرا لاح علینا و تلالا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 38. اگر آن میی که خوردی به سحر نبود گیرا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 39. اگر تو عاشق عشقی و عشق را جویا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 40. اگر نه عشق شمس الدین بدی در روز و شب ما را   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 41. امتزاج روحها در وقت صلح و جنگها   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 42. امروز دیدم یار را آن رونق هر کار را   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 43. امروز گزافی ده آن باده نابی را   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 44. امیر حسن خندان کن چشم را   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 45. انا لا اقسم الا برجال صدقونا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 46. اندر دل ما تویی نگارا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 47. اندرین بودند کواز صلا   (٬ از مثنوی معنوی)
 48. ای از نظرت مست شده اسم و مسما   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 49. ای از ورای پردهها تاب تو تابستان ما   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 50. ای باد بیآرام ما با گل بگو پیغام ما   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 51. ای بروییده به ناخواست به مانند گیا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 52. ای بسا مخلص که نالد در دعا   (٬ از مثنوی معنوی)
 53. ای بگرفته از وفا گوشه کران چرا چرا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 54. ای بگفته در دلم اسرارها   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 55. ای بنده بازگرد به درگاه ما بیا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 56. ای تو آب زندگانی فاسقنا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 57. ای جان و قوام جمله جانها   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 58. ای خان و مان بمانده و از شهر خود جدا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 59. ای خواجه نمیبینی این روز قیامت را   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 60. ای خواجه نمیبینی این روز قیامت را   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 61. ای دریغا که شب آمد همه گشتیم جدا   (ترجیعات٬ از دیوان شمس)
 62. ای دل چه اندیشیدهای در عذر آن تقصیرها   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 63. ای دل رفته ز جا بازمیا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 64. ای رستخیز ناگهان وی رحمت بیمنتها   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 65. ای ز مقدارت هزاران فخر بیمقدار را   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 66. ای ساقی جان پر کن آن ساغر پیشین را   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 67. ای ساقیان مشفق سودا فزود سودا   (ترجیعات٬ از دیوان شمس)
 68. ای سخت گرفته جادوی را   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 69. ای شاد که ما هستیم اندر غم تو جانا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 70. ای شاه جسم و جان ما خندان کن دندان ما   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 71. ای صوفیان عشق بدرید خرقهها   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 72. ای ضیاء الحق حسامالدین بیا   (٬ از مثنوی معنوی)
 73. ای طایران قدس را عشقت فزوده بالها   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 74. ای طوطی عیسی نفس وی بلبل شیرین نوا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 75. ای عاشقان ای عاشقان آمد گه وصل و لقا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 76. ای عاشقان ای عاشقان امروز ماییم و شما   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 77. ای فصل باباران ما برریز بر یاران ما   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 78. ای که به هنگام درد راحت جانی مرا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 79. ای که تو ماه آسمان ماه کجا و تو کجا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 80. ای گشته ز تو خندان بستان و گل رعنا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 81. ای مطرب دل برای یاری را   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 82. ای میرآب بگشا آن چشمه روان را   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 83. ای نوبهار عاشقان داری خبر از یار ما   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 84. ای نوش کرده نیش را بیخویش کن باخویش را   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 85. ای وصالت یک زمان بوده فراقت سالها   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 86. ای همه خوبی تو را پس تو کرایی که را   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 87. ای هوسهای دلم باری بیا رویی نما   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 88. ای هوسهای دلم بیا بیا بیا بیا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 89. ای یار قمرسیما ای مطرب شکرخا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 90. ای یار ما دلدار ما ای عالم اسرار ما   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 91. ای یوسف آخر سوی این یعقوب نابینا بیا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 92. ای یوسف خوش نام ما خوش میروی بر بام ما   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 93. ای یوسف خوش نام ما خوش میروی بر بام ما   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 94. ایا نور رخ موسی مکن اعمی صفورا را   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 95. این سخن پایان ندارد موسیا   (٬ از مثنوی معنوی)
 96. ایه یا اهل الفرادیس اقرا منشورنا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 97. با آن که میرسانی آن باده بقا را   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 98. با تو حیات و زندگی بیتو فنا و مردنا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 99. با چنین شمشیر دولت تو زبون مانی چرا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 100. با لب او چه خوش بود گفت و شنید و ماجرا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 101. بادا مبارک در جهان سور و عروسیهای ما   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 102. باده ده آن یار قدح باره را   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 103. باز بنفشه رسید جانب سوسن دوتا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 104. بانگ تسبیح بشنو از بالا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 105. بانگ میآمد که ای طالب بیا   (٬ از مثنوی معنوی)
 106. ببین ذرات روحانی که شد تابان از این صحرا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 107. بپخته است خدا بهر صوفیان حلوا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 108. برات آمد برات آمد بنه شمع براتی را   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 109. برای تو فدا کردیم جانها   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 110. برخیز و صبوح را بیارا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 111. برفت یار من و یادگار ماند مرا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 112. بروید ای حریفان بکشید یار ما را   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 113. بسوزانیم سودا و جنون را   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 114. بشکن سبو و کوزه ای میرآب جانها   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 115. بعد از آن گفتند ای مادر بیا   (٬ از مثنوی معنوی)
 116. بکت عینی غداه البین دمعا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 117. بگریز ای میر اجل از ننگ ما از ننگ ما   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 118. بگشا در بیا درآ که مبا عیش بیشما   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 119. بلبل سرمست برای خدا   (ترجیعات٬ از دیوان شمس)
 120. بنشستهام من بر درت تا بوک برجوشد وفا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 121. بنمود وفا از این جا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 122. به برج دل رسیدی بیست این جا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 123. به جان پاک تو ای معدن سخا و وفا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 124. به خانه خانه میآرد چو بیذق شاه جان ما را   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 125. به شکرخنده اگر میببرد جان مرا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 126. بهار آمد بهار آمد سلام آورد مستان را   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 127. بیا ای جان نو داده جهان را   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 128. بیار آن که قرین را سوی قرین کشدا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 129. بیدار کن طرب را بر من بزن تو خود را   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 130. بیدار کنید مستیان را   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 131. پرده دیگر مزن جز پرده دلدار ما   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 132. پس هنر آمد هلاکت خام را   (٬ از مثنوی معنوی)
 133. پیرمردی پیشش آمد با عصا   (٬ از مثنوی معنوی)
 134. پیش کش آن شاه شکرخانه را   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 135. پیشتر آ پیشتر ای بوالوفا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 136. تا به شب ای عارف شیرین نوا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 137. تعالوا بنا نصفوا نخلی التدللا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 138. تو از خواری همینالی نمیبینی عنایتها   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 139. تو بشکن چنگ ما را ای معلا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 140. تو جان و جهانی کریما مرا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 141. تو چرا بیدار کردی مر مرا   (٬ از مثنوی معنوی)
 142. تو دیدی هیچ عاشق را که سیری بود از این سودا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 143. تو را ساقی جان گوید برای ننگ و نامی را   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 144. تو مرا جان و جهانی چه کنم جان و جهان را   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 145. تو نخواندی قصهی اهل سبا   (٬ از مثنوی معنوی)
 146. جاء الربیع مفتخرا فی جوارنا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 147. جانا سر تو یارا مگذار چنین ما را   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 148. جانا قبول گردان این جست و جوی ما را   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 149. جرمی ندارم بیش از این کز دل هوا دارم تو را   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 150. جز وی چه باشد کز اجل اندررباید کل ما   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 151. جمله یاران تو سنگند و توی مرجان چرا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 152. چرخ فلک با همه کار و کیا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 153. چمنی که تا قیامت گل او به بار بادا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 154. چند گریزی ز ما چند روی جا به جا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 155. چند نهان داری آن خنده را   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 156. چندان بنالم نالهها چندان برآرم رنگها   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 157. چندانک خواهی جنگ کن یا گرم کن تهدید را   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 158. چو اندرآید یارم چه خوش بود به خدا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 159. چو او باشد دل دلسوز ما را   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 160. چو شست عشق در جانم شناسا گشت شستش را   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 161. چو عشق را تو ندانی بپرس از شبها   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 162. چو فرستاد عنایت به زمین مشعلهها را   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 163. چو مرا به سوی زندان بکشید تن ز بالا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 164. چون پیمبر دید آن بیمار را   (٬ از مثنوی معنوی)
 165. چون خانه روی ز خانه ما   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 166. چون خون نخسپد خسروا چشمم کجا خسپد مها   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 167. چون سلیمان سوی مرغان سبا   (٬ از مثنوی معنوی)
 168. چون سلیمان کرد آغاز بنا   (٬ از مثنوی معنوی)
 169. چون گل همه تن خندم نه از راه دهان تنها   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 170. چون نالد این مسکین که تا رحم آید آن دلدار را   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 171. چون نمایی آن رخ گلرنگ را   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 172. چون همه عشق روی تست جمله رضای نفس ما   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 173. چونک رقعهی گنج پر آشوب را   (٬ از مثنوی معنوی)
 174. چه باشد گر نگارینم بگیرد دست من فردا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 175. چه چیزست آنک عکس او حلاوت داد صورت را   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 176. چه خیره مینگری در رخ من ای برنا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 177. چه شدی گر تو همچون من شدییی عاشق ای فتا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 178. چه نیکبخت کسی که خدای خواند تو را   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 179. حبذا کاریز اصل چیزها   (٬ از مثنوی معنوی)
 180. حد و اندازه ندارد نالها و آه را   (ترجیعات٬ از دیوان شمس)
 181. حداء الحادی صباحا بهواکم فاتینا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 182. خبر کن ای ستاره یار ما را   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 183. خدمت شمس حق و دین یادگارت ساقیا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 184. خواجه بیا خواجه بیا خواجه دگربار بیا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 185. خواهم گرفتن اکنون آن مایه صور را   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 186. خیز صبوحی کن و درده صلا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 187. خیک دل ما مشک تن ما   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 188. داد دهی ساغر و پیمانه را   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 189. در آب فکن ساقی بط زاده آبی را   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 190. در جنبش اندرآور زلف عبرفشان را   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 191. در دو جهان لطیف و خوش همچو امیر ما کجا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 192. در صفای باده بنما ساقیا تو رنگ ما   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 193. در میان پرده خون عشق را گلزارها   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 194. در میان شاه و او پیغامها   (٬ از مثنوی معنوی)
 195. در میان عاشقان عاقل مبا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 196. در میان عاشقان عاقل مبا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 197. در وضو هر عضو را وردی جدا   (٬ از مثنوی معنوی)
 198. درخت اگر متحرک بدی ز جای به جا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 199. درد شمس الدین بود سرمایه درمان ما   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 200. درد ما را در جهان درمان مبادا بیشما   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 201. دل بر ما شدست دلبر ما   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 202. دل چو دانه ما مثال آسیا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 203. دل و جان را در این حضرت بپالا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 204. دلارام نهان گشته ز غوغا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 205. دوش آن جانان ما افتان و خیزان یک قبا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 206. دوش من پیغام کردم سوی تو استاره را   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 207. دولتی همسایه شد همسایگان را الصلا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 208. دی بنواخت یار من بنده غم رسیده را   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 209. دی سالی کرد سایل مر مرا   (٬ از مثنوی معنوی)
 210. دیدم رخ خوب گلشنی را   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 211. دیدم شه خوب خوش لقا را   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 212. دیده حاصل کن دلا آنگه ببین تبریز را   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 213. راح بفیها و الروح فیها   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 214. رستم از این نفس و هوا زنده بلا مرده بلا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 215. رسید آن شه رسید آن شه بیارایید ایوان را   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 216. رفت لقمان سوی داود صفا   (٬ از مثنوی معنوی)
 217. رفت یک صوفی به لشکر در غزا   (٬ از مثنوی معنوی)
 218. رفتم به سوی مصر و خریدم شکری را   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 219. رنج تن دور از تو ای تو راحت جانهای ما   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 220. رو ترش کن که همه روترشانند این جا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 221. روح زیتونیست عاشق نار را   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 222. روم به حجره خیاط عاشقان فردا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 223. رویم و خانه بگیریم پهلوی دریا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 224. ز آتش شهوت برآوردم تو را   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 225. ز بامداد سعادت سه بوسه داد مرا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 226. ز بهر غیرت آموخت آدم اسما را   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 227. ز جام ساقی باقی چو خوردهای تو دلا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 228. ز روی تست عید آثار ما را   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 229. ز سوز شوق دل من همیزند عللا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 230. زن چو عاجز شد بگفت احوال را   (٬ از مثنوی معنوی)
 231. زهی باغ زهی باغ که بشکفت ز بالا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 232. زهی عشق زهی عشق که ما راست خدایا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 233. زهی عشق زهی عشق که ما راست خدایا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 234. ساقی تو شراب لامکان را   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 235. ساقی ز شراب حق پر دار شرابی را   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 236. ساقیا در نوش آور شیره عنقود را   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 237. ساقیا گردان کن آخر آن شراب صاف را   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 238. سبق الجد الینا نزل الحب علینا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 239. سبکتری تو از آن دم که میرسد ز صبا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 240. سر بر گریبان درست صوفی اسرار را   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 241. سر برون کن از دریچه جان ببین عشاق را   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 242. سکه رخسار ما جز زر مبادا بیشما   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 243. سلیمانا بیار انگشتری را   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 244. شب رفت و هم تمام نشد ماجرای ما   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 245. شب قدر است جسم تو کز او یابند دولتها   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 246. شراب داد خدا مر مرا تو را سرکا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 247. شمع جهان دوش نبد نور تو در حلقه ما   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 248. شمع دیدم گرد او پروانهها چون جمعها   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 249. شهوت که با تو رانند صدتو کنند جان را   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 250. صد دهل میزنند در دل ما   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 251. طال ما بتنا بلاکم یا کرامی و شتنا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 252. طالب الدنیا و توفیراتها   (٬ از مثنوی معنوی)
 253. طوق جنون سلسله شد باز مکن سلسله را   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 254. عبرتست آن قصه ای جان مر ترا   (٬ از مثنوی معنوی)
 255. عزمها و قصدها در ماجرا   (٬ از مثنوی معنوی)
 256. عشق تو آورد قدح پر ز بلاها   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 257. عطارد مشتری باید متاع آسمانی را   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 258. عقل دریابد تو را یا عشق یا جان صفا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 259. غمزه عشقت بدان آرد یکی محتاج را   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 260. قد اشرقت الدنیا من نور حمیانا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 261. قوم گفتند ای گروه این رنج ما   (٬ از مثنوی معنوی)
 262. قوم گفتندش که چندین گاه ما   (٬ از مثنوی معنوی)
 263. قوم یونس را چو پیدا شد بلا   (٬ از مثنوی معنوی)
 264. کار تو داری صنما قدر تو باری صنما   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 265. کاهل و ناداشت بدم کام درآورد مرا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 266. کجاست ساقی جان تا به هم زند ما را   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 267. کجاست مطرب جان تا ز نعرههای صلا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 268. کرانی ندارد بیابان ما   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 269. کو مطرب عشق چست دانا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 270. کی بپرسد جز تو خسته و رنجور تو را   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 271. گر بنخسبی شبی ای مه لقا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 272. گر تو عودی سوی این مجمر بیا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 273. گر تو ملولی ای پدر جانب یار من بیا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 274. گر زان که نهای طالب جوینده شوی با ما   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 275. گر نه تهی باشدی بیشترین جویها   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 276. گستاخ مکن تو ناکسان را   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 277. گفت ابلیسش گشای این عقدهها   (٬ از مثنوی معنوی)
 278. گفت اسرافیل را یزدان ما   (٬ از مثنوی معنوی)
 279. گفت امر آمد برو مهلت ترا   (٬ از مثنوی معنوی)
 280. گفت ای شه خلوتی کن خانه را   (٬ از مثنوی معنوی)
 281. گفت بنمودم دغل لیکن ترا   (٬ از مثنوی معنوی)
 282. گفت بهلول آن یکی درویش را   (٬ از مثنوی معنوی)
 283. گفت پیغامبر صباحی زید را   (٬ از مثنوی معنوی)
 284. گفت پیغامبر که معراج مرا   (٬ از مثنوی معنوی)
 285. گفت پیغامبر مر آن بیمار را   (٬ از مثنوی معنوی)
 286. گفت پیغامبر مر آن بیمار را   (٬ از مثنوی معنوی)
 287. گفت صوفی در قصاص یک قفا   (٬ از مثنوی معنوی)
 288. گفت قاضی مفلسی را وا نما   (٬ از مثنوی معنوی)
 289. گفت قاضی واجب آیدمان رضا   (٬ از مثنوی معنوی)
 290. گفت ماهی دگر وقت بلا   (٬ از مثنوی معنوی)
 291. گفت موسی را به وحی دل خدا   (٬ از مثنوی معنوی)
 292. گفت یزدان زو عزرائیل را   (٬ از مثنوی معنوی)
 293. گفتی که گزیدهای تو بر ما   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 294. گوش من منتظر پیام تو را   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 295. لب را تو به هر بوسه و هر لوت میالا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 296. لعل لبش داد کنون مر مرا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 297. لی حبیب حبه یشوی الحشا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 298. ما را سفری فتاد بیما   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 299. مادر عشق طفل عاشق را   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 300. ماه درست را ببین کو بشکست خواب ما   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 301. ماه رمضان آمد ای یار قمر سیما   (ترجیعات٬ از دیوان شمس)
 302. مبارکی که بود در همه عروسیها   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 303. مرا بدید و نپرسید آن نگار چرا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 304. مرا تو گوش گرفتی همیکشی به کجا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 305. مرا حلوا هوس کردست حلوا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 306. مستی و عاشقی و جوانی و یار ما   (ترجیعات٬ از دیوان شمس)
 307. مسلمانان مسلمانان چه باید گفت یاری را   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 308. مشکن دل مرد مشتری را   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 309. معشوقه به سامان شد تا باد چنین بادا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 310. مفروشید کمان و زره و تیغ زنان را   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 311. من از کجا پند از کجا باده بگردان ساقیا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 312. من از کجا غم و شادی این جهان ز کجا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 313. من چو موسی در زمان آتش شوق و لقا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 314. من دی نگفتم مر تو را کای بینظیر خوش لقا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 315. من رسیدم به لب جوی وفا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 316. من کی آرم رحم خلم آلود را   (٬ از مثنوی معنوی)
 317. مولانا مولانا اغنانا اغنانا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 318. مهمان شاهم هر شبی بر خوان احسان و وفا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 319. می ده گزافه ساقیا تا کم شود خوف و رجا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 320. میشدی غافل ز اسرار قضا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 321. میندیش میندیش که اندیشه گریها   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 322. ناله از باطن برآرد کای خدا   (٬ از مثنوی معنوی)
 323. نام شتر به ترکی چه بود بگو دوا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 324. نذر کند یار که امشب تو را   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 325. نرد کف تو بردست مرا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 326. نقض میثاق و شکست توبهها   (٬ از مثنوی معنوی)
 327. نک خیال آن فقیرم بیریا   (٬ از مثنوی معنوی)
 328. وحی آمد سوی موسی از خدا   (٬ از مثنوی معنوی)
 329. هان ای طبیب عاشقان سوداییی دیدی چو ما   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 330. هر روز بامداد سلام علیکما   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 331. هر لحظه وحی آسمان آید به سر جانها   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 332. هلا ای زهره زهرا بکش آن گوش زهرا را   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 333. هله ای کیا نفسی بیا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 334. هم روت خوش هم خوت خوش هم پیچ زلف و هم قفا   (ترجیعات٬ از دیوان شمس)
 335. هیج نومی و نفی ریح علی الغور هفا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 336. هین که منم بر در در برگشا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 337. یا ساقی المدامه حی علی الصلا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 338. یا عاشقین المقصد سیحوا الی ما ترشدوا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 339. یا کالمینا یا حاکمینا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 340. یا مخجل البدر اشرقنا بلالا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 341. یا من بنا قصر الکمال مشیدا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 342. یا من لواء عشقک لا زال عالیا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 343. یا منیر الخد یا روح البقا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 344. یادم آمد قصهی اهل سبا   (٬ از مثنوی معنوی)
 345. یار ما دلدار ما عالم اسرار ما   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 346. یار مرا غار مرا عشق جگرخوار مرا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 347. یک پند ز من بشنو خواهی نشوی رسوا   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 348. یک سگی در کوی بر کور گدا   (٬ از مثنوی معنوی)
 349. یک شب اعرابی زنی مر شوی را   (٬ از مثنوی معنوی)

ب

 1. آمد از حق سوی موسی این عتاب   (٬ از مثنوی معنوی)
 2. آن سگی میمرد و گریان آن عرب   (٬ از مثنوی معنوی)
 3. آن عزیز مصر میدیدی به خواب   (٬ از مثنوی معنوی)
 4. آن غریب شهر سربالا طلب   (٬ از مثنوی معنوی)
 5. آن غریبی خانه میجست از شتاب   (٬ از مثنوی معنوی)
 6. آن یکی رنجور شد سوی طبیب   (٬ از مثنوی معنوی)
 7. آن یکی مرد دومو آمد شتاب   (٬ از مثنوی معنوی)
 8. آن یکی میگفت در عهد شعیب   (٬ از مثنوی معنوی)
 9. آنک فرمودست او اندر خطاب   (٬ از مثنوی معنوی)
 10. آواز داد اختر بس روشنست امشب   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 11. آه از این زشتان که مه رو مینمایند از نقاب   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 12. ابشروا یا قوم هذا فتح باب   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 13. از خدا جوییم توفیق ادب   (٬ از مثنوی معنوی)
 14. الا ای روی تو صد ماه و مهتاب   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 15. امرء القیس از ممالک خشکلب   (٬ از مثنوی معنوی)
 16. امسی و اصبح بالجوی اتعذب   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 17. امسی و اصبح بالجوی اتعذب   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 18. اندر آن وادی گروهی از عرب   (٬ از مثنوی معنوی)
 19. ای خواب به جان تو زحمت ببری امشب   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 20. ای در غم تو به سوز و یارب   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 21. این سخن پایان ندارد آن عرب   (٬ از مثنوی معنوی)
 22. بازآمد آن مهی که ندیدش فلک به خواب   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 23. بریده شد از این جوی جهان آب   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 24. به جان تو که مرو از میان کار مخسب   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 25. بی یار مهل ما را بییار مخسب امشب   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 26. تا یکی مهمان در آمد وقت شب   (٬ از مثنوی معنوی)
 27. تو را که عشق نداری تو را رواست بخسب   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 28. چشمها وا نمیشود از خواب   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 29. چونک درآییم به غوغای شب   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 30. حق به عزرائیل میگفت ای نقیب   (٬ از مثنوی معنوی)
 31. خوابم ببستهای بگشا ای قمر نقاب   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 32. خواند مزمل نبی را زین سبب   (٬ از مثنوی معنوی)
 33. در جوابش بر گشاد آن یار لب   (٬ از مثنوی معنوی)
 34. در فرو بست و برفت آنگه شتاب   (٬ از مثنوی معنوی)
 35. در هوایت بیقرارم روز و شب   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 36. دوش همه شب دوش همه شب   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 37. رباب مشرب عشقست و مونس اصحاب   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 38. رغبت به عاشقان کن ای جان صدر غایب   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 39. روز عاشورا همه اهل حلب   (٬ از مثنوی معنوی)
 40. زان شاهد شکرلب زان ساقی خوش مذهب   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 41. زانک پیلم دید هندستان به خواب   (٬ از مثنوی معنوی)
 42. زشت کسی کو نشد مسخره یار خوب   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 43. کار همه محبان همچون زرست امشب   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 44. کو همه لطف که در روی تو دیدم همه شب   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 45. گفت ممن بشنو ای جبری خطاب   (٬ از مثنوی معنوی)
 46. گفت موسی ای خداوند حساب   (٬ از مثنوی معنوی)
 47. مجلس خوش کن از آن دو پاره چوب   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 48. مخسب ای یار مهمان دار امشب   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 49. مطربی کز وی جهان شد پر طرب   (٬ از مثنوی معنوی)
 50. مقریی میخواند از روی کتاب   (٬ از مثنوی معنوی)
 51. مکر زن پایان ندارد رفت شب   (٬ از مثنوی معنوی)
 52. من چو آدم بودم اول حبس کرب   (٬ از مثنوی معنوی)
 53. مهمان توام ای جان زنهار مخسب امشب   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 54. واجب کند چو عشق مرا کرد دل خراب   (غزلیات٬ از دیوان شمس)
 55. هله صدر و بدر عالم منشین مخسب امشب   (غزلیات٬ از دیوان شمس)