څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US


دیوان صالحه وهاب واصل

شمار اشعار موجود، به [100] پارچه میرسد. دانشنامه افغان برای تدوین مکمل دیوان صالحه وهاب واصل، نیازمند به ھمکاریھاری بیشتر شما، میباشدآ

ا

 1. آبلۀ پا   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 2. ای نهان از دیده در تن روح سبحانی مرا   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 3. إبتداءِ و انتها   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 4. بس هواها و هوسها دم به دم داریم ما   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 5. بیا   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 6. تا بردی زمن تاب و تب ای لعبت زیبا   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 7. ترا تصویر میسـازد دو چشم بیقرار ما   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 8. زلال آرا   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 9. عشق توعالم یقین معنی گنج بی بها   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 10. گلستان فنا   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)

ب

 1. آفتاب   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 2. زخم محراب   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 3. شمع عالم تاب   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)

ت

 1. از بهردیدن تو به چشمم نظر کم است   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 2. اصالت   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 3. ای خدای جانِ من باز آ که در جان بینمت   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 4. برفت   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 5. بنشسته روبرویت   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 6. چو موج سرخوش و مستم خروش کار منست   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 7. سوخت   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 8. غم وحشت   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 9. نور حقیقت   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 10. وصلت   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)

ة

ث

ج

چ

ح

 1. آیم به چمنزار خیالت دم صبح   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)

خ

څ

ځ

د

 1. آه سرد   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 2. از شوق لبت باده به گفتار آمد   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 3. اشعۀ امید   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 4. تا کجا دل بشکند تا رحم تو حاصل شود   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 5. درخیالت این دل افگار بیخود میشود   (غزل٬ از دیوان)

ذ

ر

 1. آفریدگار   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 2. اِنکار   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 3. اختیار صبر   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 4. بارش تصویر   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 5. پیکر تصور   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 6. تابنده ماهتابی، باد از تو چشم بد دور   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 7. شکست قمر   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 8. فقر   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 9. کاخ اقتدار   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 10. ماهِ منیر   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 11. مدهوش هجر   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)

ړ

ز

 1. اقرار عجز   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 2. تعبیر راز   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)

ژ

ږ

س

 1. آخرین نفس   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 2. آه و افسوس   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)

ش

 1. چو خمارِ می پُر از آ تشم، که فنا شوم ز شرار خویش   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 2. مرا بیتابی وصلت زهم پاشید، تو خاموش   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)

ښ

ص

ض

ط

ظ

ع

 1. عشق شمع   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)

غ

ف

ق

 1. بیدل عشق   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 2. ژرفای عشق   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 3. عشق   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 4. فراق   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)

ک

 1. تا که نفسی میزند سرازدلِ نمناکِ خاک   (غزل٬ از دیوان)

ګ

گ

 1. آزادی مرگ   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 2. ترس بزرگ   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)

ل

 1. آرزوی دل   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 2. آسمان دل   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 3. ای مه ز غم تو چون تپد دل   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 4. بیدل   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 5. تا که وصلت صنما نیک گرفتیم به فال   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 6. حال دل   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 7. شکست عقل   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 8. کعبۀ دل   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)

م

 1. برقصم   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 2. بلای چشم   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 3. بمیرم   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 4. تا ریشه کرده عشق تو در دل جوان شدم   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 5. تو بمان تا که بمانم   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 6. جهان پر از کسی ئی ماست و ما جدا ز کسیم   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 7. شمع رخش به جای مهٔ شب گُزیده ام   (غزل٬ از دیوان)
 8. عقل خام   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 9. فارغم   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 10. قدم قدم   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 11. گفتا، گفتم   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 12. من ترا از عشق پیدا کرده ام   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 13. هنوز بوی تو بنشسته روی پیرهنم   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)

ن

 1. آب حیوان   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 2. باران   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 3. بندۀ حسن   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 4. خورشید عیان   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 5. فتنه آفرین   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 6. گنج گمان   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 7. محشری آورد عشقش در طبع آرام من   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 8. من به چشم دل همی بینم غم و تیمار جان   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 9. همراز مِهین   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)

ڼ

و

 1. بی تو   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 2. جستجوی تو   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)

ه

 1. آئینه   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 2. الماس شش رخه   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 3. بجا نشسته   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 4. بخود گداخته   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 5. بر باد رفته   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 6. تا عکس رویت افتاد در آب پاره پاره   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 7. جذبه   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 8. چشم به راه نامه   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)

ی

 1. آتش بربادی   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 2. اختیار زندگی   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 3. ای که در ساغر ما شهد فنا ریخته ئی   (غزل٬ از دیوان)
 4. بیخودی   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)

ئ

ې

ي

ۍ

ء| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us