څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US


دیوان شایق جمال

شمار اشعار موجود، به [85] پارچه میرسد. دانشنامه افغان برای تدوین مکمل دیوان شایق جمال، نیازمند به ھمکاریھاری بیشتر شما، میباشدآ

ا

 1. [180]- از دست نگاری شده خونین جگر ما   (غزل٬ از دیوان)
 2. [182]- از دوری تو مُردم رحمی به من خدا را   (غزل٬ از دیوان)
 3. [145]- از لب خود گر دهد کامی من ناکام را   (غزل٬ از دیوان)
 4. [160]- از لب خود گر دهد کامی من ناکام را   (غزل٬ از دیوان)
 5. [161]- از لب خود گر دهد کامی من ناکام را   (غزل٬ از دیوان)
 6. [185]- اگر چه بود خط یار زیبا   (غزل٬ از دیوان)
 7. [175]- اگر داد از تبسم شوخ من، داد ملاحت را   (غزل٬ از دیوان)
 8. [179]- اگر سفید کند نامهء سیاه مرا   (غزل٬ از دیوان)
 9. [194]- امروز نشانی ز قیامت شده پیدا   (غزل٬ از دیوان)
 10. [203]- ای مطلع خورشید رخت عالم بالا   (غزل٬ از دیوان)
 11. [127]- باز سرمست از شراب ناب می بینم ترا   (قصیده٬ از دیوان)
 12. [174]- بت من تا به کی به بنده جفا   (غزل٬ از دیوان)
 13. [178]- بر زبان کی حرف بیداد تو افتادی مرا   (غزل٬ از دیوان)
 14. [152]- برده از خود یک قلم آن نرگس شهلا   (غزل٬ از دیوان)
 15. [153]- برده از خود یک قلم آن نرگس شهلا   (غزل٬ از دیوان)
 16. [139]- برده از خود یک قلم آن نرگس شهلا مرا   (غزل٬ از دیوان)
 17. [135]- بگویید اینقدر صیاد ما را   (غزل٬ از دیوان)
 18. [176]- بنده تا کی باشد از وصلت جدا   (غزل٬ از دیوان)
 19. [191]- به بی دردان چه گویم صورت آن سرو قامت را   (غزل٬ از دیوان)
 20. [201]- به گردون دون که نوت هزاری دهد مرا   (غزل٬ از دیوان)
 21. [125]- به محشر گر نباشد لطف عامت عذر خواه آنجا   (غزل٬ از دیوان)
 22. [183]- به هجر داده فلک قدر گذار مرا   (غزل٬ از دیوان)
 23. [143]- بی ت باغ و بهار سوخت مرا   (غزل٬ از دیوان)
 24. [157]- بی تو باغ و بهار سوخت مرا   (غزل٬ از دیوان)
 25. [204]- بی تو ما را زندگی هم می دهد آزار ها   (غزل٬ از دیوان)
 26. [200]- تا کی پرستد از جنون سنگ ستم سائیده را   (غزل٬ از دیوان)
 27. [140]- تازه تر ساخت گریه داغ مرا   (غزل٬ از دیوان)
 28. [154]- تازه تر ساخت گریه داغ مرا   (غزل٬ از دیوان)
 29. [196]- جا در دلم دادی چرا چشم خمار آلوده را   (غزل٬ از دیوان)
 30. [198]- جا در دلم دادی چرا چشم خمار آلوده را   (غزل٬ از دیوان)
 31. [187]- جانا تو تا گذر نکنی بر مزار ما   (غزل٬ از دیوان)
 32. [149]- چشم او می دهد شراب مرا   (غزل٬ از دیوان)
 33. [167]- چشم او می دهد شراب مرا   (غزل٬ از دیوان)
 34. [165]- چشم او می دهد شراب مرا   (غزل٬ از دیوان)
 35. [190]- خدا را نامه بر از طرف من عرضی فلانی را   (غزل٬ از دیوان)
 36. [130]- خوش آن رویی کز و دیدم صفایی صبح مردان را   (قصیده٬ از دیوان)
 37. [173]- خوش نگاهان گرچه خورم تیر مژگان شما   (غزل٬ از دیوان)
 38. [150]- دلبری تو بی وفاست مرا   (غزل٬ از دیوان)
 39. [168]- دلبری تو بی وفاست مرا   (غزل٬ از دیوان)
 40. [166]- دلبری تو بیوفاست مرا   (غزل٬ از دیوان)
 41. [170]- دهم جا در حریم دیده و دل پیر کامل را   (غزل٬ از دیوان)
 42. [136]- دیده ام بر گشته از خود تیر مژگان ترا   (غزل٬ از دیوان)
 43. [184]- رنگ دگری داد خزان سرو سمن را   (غزل٬ از دیوان)
 44. [186]- روز گاریست که هرگز نکند یاد مرا   (غزل٬ از دیوان)
 45. [146]- ز حرف قدش رتبه دادم سخن را   (غزل٬ از دیوان)
 46. [162]- ز حرف قدش رتبه دادم سخن را   (غزل٬ از دیوان)
 47. [195]- شهید تیغ جفایت هزار مهر و وفا   (غزل٬ از دیوان)
 48. [197]- شهید تیغ جفایت هزار مهر وفا   (غزل٬ از دیوان)
 49. [132]- عشق او کرد این چنین مجنون سودائی مرا   (غزل٬ از دیوان)
 50. [192]- کجا مجنون نماید امتیاز خویش از لیلا   (غزل٬ از دیوان)
 51. [193]- کجا مجنون نماید امتیاز خویش از لیلا   (غزل٬ از دیوان)
 52. [171]- کجایی ای بت سنگین دل بی مهر، بی پروا   (غزل٬ از دیوان)
 53. [129]- کند گل میخ دیوار غنا خورشید عالی را   (قصیده٬ از دیوان)
 54. [147]- که گوید از من آن شرین ادا را   (غزل٬ از دیوان)
 55. [163]- که گوید از من آن شیرین ادا را   (غزل٬ از دیوان)
 56. [128]- که گوید از من سرگشته یی آن شوخ سپاهی را   (قصیده٬ از دیوان)
 57. [137]- گر نبیند در چمن سرو قباپوش مرا   (غزل٬ از دیوان)
 58. [189]- گلرخان می خرد آتش از سر کوی شما   (غزل٬ از دیوان)
 59. [144]- مبند ای برف راه کوچهٔ آن سرو رعنا را   (غزل٬ از دیوان)
 60. [159]- مبند ای برف راه کوچهء آن سرو رعنا را   (غزل٬ از دیوان)
 61. [141]- مرغ دل را نکند از قفس آزاد چرا   (غزل٬ از دیوان)
 62. [155]- مرغ دل را نکند از قفس آزاد چرا   (غزل٬ از دیوان)
 63. [148]- مریض عشقم و دارم وضوی پاک بازی را   (غزل٬ از دیوان)
 64. [164]- مریض عشقم و دارم وضوی پاک بازی را   (غزل٬ از دیوان)
 65. [205]- مزن به سنگ جفا شیشه وفای مرا   (قصیده٬ از دیوان)
 66. [131]- مکن محکوم حکم خویشتن روشن ضمیران را   (غزل٬ از دیوان)
 67. [133]- ملامت کس نمی سازد دگر فرهاد و مجنون را   (غزل٬ از دیوان)
 68. [172]- من کجا دیده ام وفای ترا   (غزل٬ از دیوان)
 69. [199]- می رمد بسکه زما شوخ ستم پیشهء ما   (غزل٬ از دیوان)
 70. [138]- نازم آن شوخ نا مسلمان را   (غزل٬ از دیوان)
 71. [188]- نشد ای شوخ که بوسد لب شرین ترا   (غزل٬ از دیوان)
 72. [126]- نمی سازد انیس بزم خود آن بی وفا ما را   (قصیده٬ از دیوان)
 73. [151]- نی به مومن دوست باشم نی به کافر آشنا   (غزل٬ از دیوان)
 74. [169]- نی به مومن دوست باشم نی به کافر آشنا   (غزل٬ از دیوان)
 75. [202]- هر جاه که دیدن تو میسر بود مرا   (غزل٬ از دیوان)
 76. [134]- هر چند وصل یار بود هم بلا مرا   (غزل٬ از دیوان)
 77. [142]- یکبار اگر ببینم آرام جان خود را   (قصیده٬ از دیوان)
 78. [156]- یکبار اگر ببینم آرام جان خود را   (قصیده٬ از دیوان)

ب

ت

 1. [123]- در نعت حضرت سیدکائنات علیه افضل الصلوات و التحیات   (غزل٬ از دیوان)
 2. [124]- نعت   (غزل٬ از دیوان)

ة

ث

ج

چ

ح

خ

څ

ځ

د

 1. [122]- حمد   (غزل٬ از دیوان)

ذ

ر

 1. [158]- خون کند تا کی دل زار   (غزل٬ از دیوان)

ړ

ز

ژ

ږ

س

 1. [177]- هزار شکر که گشتی به صنف خوبان پاس   (غزل٬ از دیوان)

ش

 1. [181]- مرا در داده اشک او چه سان گرم است بازارش   (غزل٬ از دیوان)

ښ

ص

ض

ط

ظ

ع

غ

ف

ق

ک

ګ

گ

ل

م

ن

ڼ

و

ه

 1. [120]- پسری که بر سر او دوهزار ســــــــر شکــــته   (غزل٬ از دیوان)

ی

ئ

ې

ي

ۍ

ء| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us