څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US


دیوان سنائی

شمار اشعار موجود، به [1067] پارچه میرسد. دانشنامه افغان برای تدوین مکمل دیوان سنائی، نیازمند به ھمکاریھاری بیشتر شما، میباشدآ

ا

 1. [1063]- آتش عشق بتی برد آبروی دین ما   (ترکیب بند٬ از دیوان)
 2. [877]- آراست جهاندار دگرباره جهان را   (قصیده٬ از دیوان)
 3. [20]- ابلهی دید اشتری به چرا   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 4. [3]- احسنت و زه ای نگار زیبا   (غزل٬ از دیوان)
 5. [27]- از من و از تو کارسازی را   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 6. [446]- انعم الله صباح ای پسرا   (غزل٬ از دیوان)
 7. [459]- ای از بنفشه ساخته بر گل مثالها   (غزل٬ از دیوان)
 8. [886]- ای بنام و خوی خوش میراث دار مصطفا   (قصیده٬ از دیوان)
 9. [455]- ای به بر کرده بی وفایی را   (غزل٬ از دیوان)
 10. [875]- ای چو نعمان بن ثابت در شریعت مقتدا   (قصیده٬ از دیوان)
 11. [874]- ای در دل مشتاقان از عشق تو بستانها   (قصیده٬ از دیوان)
 12. [458]- ای ز عشقت روح را آزارها   (غزل٬ از دیوان)
 13. [882]- ای سنایی گر همی جویی ز لطف حق سنا   (قصیده٬ از دیوان)
 14. [1034]- ای عمیدی که باز غزنین را   (قطعه٬ از دیوان)
 15. [880]- ای نهاده پای همت بر سر اوج سما   (قصیده٬ از دیوان)
 16. [457]- ای همه خوبی در آغوش شما   (غزل٬ از دیوان)
 17. [442]- باز بر عاشق فروش آن سوسن آزاد را   (غزل٬ از دیوان)
 18. [443]- باز تابی در ده آن زلفین عالم سوز را   (غزل٬ از دیوان)
 19. [441]- بنده یک دل منم بند قبای ترا   (غزل٬ از دیوان)
 20. [411]- بود وقتی منجمی کانا   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 21. [881]- تا ز سر شادی برون ننهند مردان صفا   (قصیده٬ از دیوان)
 22. [885]- تا کی ز هر کسی ز پی سیم بیم ما   (قصیده٬ از دیوان)
 23. [445]- جاودان خدمت کنند آن چشم سحر آمیز را   (غزل٬ از دیوان)
 24. [440]- جمالت کرد جانا هست ما را   (غزل٬ از دیوان)
 25. [449]- چند رنجانی نگارا این دل مشتاق را   (غزل٬ از دیوان)
 26. [364]- چون ستودی بسی عدولان را   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 27. [419]- حسب حال آنکه دیو آز مرا   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 28. [408]- حمل و ثور و پیکر جوزا   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 29. [76]- داده از حکم تو تمنی را   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 30. [448]- در ده پسرا می مروق را   (غزل٬ از دیوان)
 31. [129]- در ستایش امام حسن و امام حسین رضی الله عنهما   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 32. [173]- دل خریدار نیست جز غم را   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 33. [876]- دیده نبیند همی، نقش نهان ترا   (قصیده٬ از دیوان)
 34. [1022]- ذات رومی محرم آمد پاک دل کرباس را   (قصیده٬ از دیوان)
 35. [452]- ساقیا دانی که مخموریم در ده جام را   (غزل٬ از دیوان)
 36. [451]- ساقیا دل شد پر از تیمار پر کن جام را   (غزل٬ از دیوان)
 37. [447]- ساقیا می ده که جز می نشکند پرهیز را   (غزل٬ از دیوان)
 38. [348]- سر احرار سیدالوزرا   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 39. [878]- شاه را خواهی که بینی، خاک شو درگاه را   (قصیده٬ از دیوان)
 40. [1070]- عشقست مرا بهینه تر کیش بتا   (رباعی٬ از دیوان)
 41. [209]- فاقه منمای بیش از این جان را   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 42. [19]- کاف و نون نیست جز نبشته ما   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 43. [879]- کفر و ایمان را هم اندر تیرگی هم در صفا   (قصیده٬ از دیوان)
 44. [460]- ما باز دگر باره برستیم ز غمها   (غزل٬ از دیوان)
 45. [456]- مرحبا مرحبا برای هلالا   (غزل٬ از دیوان)
 46. [450]- مرد بی حاصل نیابد یار با تحصیل را   (غزل٬ از دیوان)
 47. [884]- مکن در جسم و جان منزل، که این دونست و آن والا   (قصیده٬ از دیوان)
 48. [453]- من کیم کاندیشه تو هم نفس باشد مرا   (غزل٬ از دیوان)
 49. [883]- منسوخ شد مروت و معدوم شد وفا   (قصیده٬ از دیوان)
 50. [444]- می ده ای ساقی که می به درد عشق آمیز را   (غزل٬ از دیوان)
 51. [454]- نیست بی دیدار تو در دل شکیبایی مرا   (غزل٬ از دیوان)

ب

 1. [272]- آن شنیدی که عمر خطاب   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 2. [462]- از آن می خوردن عشقست دایم کار من هر شب   (غزل٬ از دیوان)
 3. [106]- از همه انبیا چو بخشش رب   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 4. [888]- او کیست مرا یارب او کیست مرا یارب   (قصیده٬ از دیوان)
 5. [1067]- ای کودک زیبا سلب سیمین بر و بیجاده لب   (مسمط٬ از دیوان)
 6. [887]- بتی که گر فکند یک نظر بر آتش و آب   (قصیده٬ از دیوان)
 7. [373]- بود فرزند بد بود به دو باب   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 8. [55]- دیدن آفتاب را در خواب   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 9. [1037]- زهی سزای محامد محمدبن خطیب   (قطعه٬ از دیوان)
 10. [889]- عربی وار دلم برد یکی ماه عرب   (قصیده٬ از دیوان)
 11. [461]- فریاد از آن دو چشمک جادوی دلفریب   (غزل٬ از دیوان)
 12. [399]- وین اطبا که خالی اند از طب   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)

ت

 1. [102]- آدم و آنکه شمت جان داشت   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 2. [136]- آدمی چون بداشت دست از صیت   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 3. [215]- آدمی گرچه بر زمانه مهست   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 4. [229]- آز را از درون خود پیوست   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 5. [165]- آن شنیدی که ابلهی برخاست   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 6. [87]- آن شنیدی که تا خلیل چه گفت   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 7. [363]- آن شنیدی که در حد مرداشت   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 8. [895]- آن طبع را که علم و سخاوت شعار نیست   (قصیده٬ از دیوان)
 9. [266]- آنچه ارکانی و آنچه گردونیست   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 10. [84]- ابلقی را که رخ به خانه اوست   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 11. [28]- از تو زاری نکوست زور بدست   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 12. [114]- از خدای آمده بر جانت   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 13. [179]- از در تن که صاحب کلهست   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 14. [467]- از عشق روی دوست حدیثی به دست ماست   (غزل٬ از دیوان)
 15. [516]- اندر دل من عشق تو نور یقینست   (غزل٬ از دیوان)
 16. [898]- ای بنده ره شوق ملک بی خطری نیست   (قصیده٬ از دیوان)
 17. [479]- ای پر در گوش من ز چنگت   (غزل٬ از دیوان)
 18. [496]- ای پسر عشق را شکایت نیست   (غزل٬ از دیوان)
 19. [1061]- ای پیشرو هر چه نکوییست جمالت   (ترجیع بند٬ از دیوان)
 20. [485]- ای پیک عاشقان گذری کن به بام دوست   (غزل٬ از دیوان)
 21. [484]- ای جان جهان کبر تو هر روز فزونست   (غزل٬ از دیوان)
 22. [1045]- ای جمال معاشران چونست   (قطعه٬ از دیوان)
 23. [491]- ای ساقی می بیار پیوست   (غزل٬ از دیوان)
 24. [519]- ای سنایی خواجگی در عشق جانان شرط نیست   (غزل٬ از دیوان)
 25. [476]- ای صنم در دلبری هم دست و هم دستان تراست   (غزل٬ از دیوان)
 26. [463]- ای لعبت صافی صفات ای خوشتر از آب حیات   (غزل٬ از دیوان)
 27. [512]- ای مستان خیزید که هنگام صبوحست   (غزل٬ از دیوان)
 28. [468]- ای مسلمانان مرا در عشق آب بت غیر تست   (غزل٬ از دیوان)
 29. [368]- ای منیری نمود مهتابت   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 30. [1030]- ای همه جانها ز تو پاینده جان چون خوانمت   (قصیده٬ از دیوان)
 31. [471]- این چه جمالست و ناز کز تو در ایام تست   (غزل٬ از دیوان)
 32. [465]- این رنگ نگر که زلفش آمیخت   (غزل٬ از دیوان)
 33. [257]- اینک اقلیم بیم و امیدست   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 34. [44]- اینهمه علم جسم مختصر است   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 35. [474]- بر دوزخ هم کفر و هم ایمان تراست   (غزل٬ از دیوان)
 36. [206]- بر سه نوع از ستور و دیو و ددست   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 37. [332]- بشنو تا ابوحنیفه چه گفت   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 38. [83]- بندگان را که از قدر حذر است   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 39. [45]- به پسر شیخ گورکانی گفت   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 40. [6]- به خودش کس شناخت نتوانست   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 41. [344]- پای برنه بر آسمان سرمست   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 42. [475]- تا بدیدم بتکده بی بت دلم آتشکدست   (غزل٬ از دیوان)
 43. [483]- تا خیال آن بت قصاب در چشم منست   (غزل٬ از دیوان)
 44. [508]- تا سوی خرابات شد آن شاه خرابات   (غزل٬ از دیوان)
 45. [470]- تا گل لعل روی بنمودست   (غزل٬ از دیوان)
 46. [466]- تا نقش خیال دوست با ماست   (غزل٬ از دیوان)
 47. [472]- تا هلاک عاشقان از طره شبرنگ تست   (غزل٬ از دیوان)
 48. [302]- تازه اندر بهار حق صوفیست   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 49. [480]- توبه من جزع و لعل و زلف و رخسارت شکست   (غزل٬ از دیوان)
 50. [500]- جام می پر کن که بی جام میم انجام نیست   (غزل٬ از دیوان)
 51. [195]- جامه از بهر عورت عامه است   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 52. [51]- جامه کهنه رنج و اندوه است   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 53. [501]- جانا بجز از عشق تو دیگر هوسم نیست   (غزل٬ از دیوان)
 54. [18]- جون تو از بود خویش گشتی نیست   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 55. [407]- جوهر آتش است بعد ازهفت   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 56. [157]- چار طبعش مرید و او پیرست   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 57. [498]- چون درد عاشقی به جهان هیچ درد نیست   (غزل٬ از دیوان)
 58. [509]- چه خواهی کرد قرایی و طامات   (غزل٬ از دیوان)
 59. [894]- خاک را از باد بوی مهربانی آمدست   (قصیده٬ از دیوان)
 60. [286]- خواجه ای را به مردمی دربست   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 61. [486]- دارم سر خاک پایت ای دوست   (غزل٬ از دیوان)
 62. [523]- دان و آگه باش اگر شرطی نباشد با منت   (غزل٬ از دیوان)
 63. [125]- در جمل چون معاویه بگریخت   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 64. [59]- در جهان یک زیان چو سود تو نیست   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 65. [256]- در جهانی که عقل و ایمانست   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 66. [522]- در دل آن را که روشنایی نیست   (غزل٬ از دیوان)
 67. [98]- در طریقی که شرط جان سپریست   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 68. [155]- در عبارت کتاب مسطورست   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 69. [518]- در کوی ما که مسکن خوبان سعتریست   (غزل٬ از دیوان)
 70. [46]- در مناجات پیر شبلی گفت   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 71. [176]- دعوی عشق و عقل گفتارست   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 72. [203]- دنیی ار چه ز حرص دلبر تست   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 73. [482]- دوست چنان باید کان منست   (غزل٬ از دیوان)
 74. [515]- دوش رفتم به سر کوی به نظاره دوست   (غزل٬ از دیوان)
 75. [464]- دوش مرا عشق تو از جامه برانگیخت   (غزل٬ از دیوان)
 76. [341]- دولت اکنون ز امن و عدل جداست   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 77. [513]- رازی ز ازل در دل عشاق نهانست   (غزل٬ از دیوان)
 78. [361]- راه دور از دل درنگی تست   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 79. [478]- راه عشق از روی عقل از بهر آن بس مشکلست   (غزل٬ از دیوان)
 80. [514]- راه فقرست ای برادر فاقه در وی رفتنست   (غزل٬ از دیوان)
 81. [61]- روبهی پیر روبهی را گفت   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 82. [126]- روز صفین چو حرب در پیوست   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 83. [487]- روی تو ای دلفروز گر نه چو ماهست   (غزل٬ از دیوان)
 84. [39]- زالکی کرد سر برون ز نهفت   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 85. [481]- زان چشم پر از خمار سرمست   (غزل٬ از دیوان)
 86. [63]- زاهدی از میان قوم بتاخت   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 87. [505]- زینهار این یادگار از دست رفت   (غزل٬ از دیوان)
 88. [521]- ساقیا می ده که جز می عشق را پدرام نیست   (غزل٬ از دیوان)
 89. [337]- سال قحطی یکی به کسری گفت   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 90. [211]- سبب خشم و شهوت از لقمه ست   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 91. [492]- سبب عاشقان نه نیکوییست   (غزل٬ از دیوان)
 92. [504]- سرگران از چشم دلبر دوش چون بر ما گذشت   (غزل٬ از دیوان)
 93. [891]- سنایی سنای خرد را سزاست   (قصیده٬ از دیوان)
 94. [892]- سنایی کنون با ضیا و سناست   (قصیده٬ از دیوان)
 95. [108]- سینه او گشاد روح نخست   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 96. [117]- شب معراج چون به حضرت رفت   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 97. [324]- شحنه ای در دهی شبی سرمست   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 98. [409]- شرف آفتاب در حملست   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 99. [517]- شور در شهر فگند آن بت زنارپرست   (غزل٬ از دیوان)
 100. [276]- صحبت ابلهان چو دیگ تهیست   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 101. [174]- صورت عشق و عقل گفتارست   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 102. [42]- عاشقان سوی حضرتش سرمست   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 103. [141]- عزمت از حضرت نبی و علیست   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 104. [506]- عشق ازین معشوقگان بی وفا دل بر گرفت   (غزل٬ از دیوان)
 105. [495]- عشق بازیچه و حکایت نیست   (غزل٬ از دیوان)
 106. [502]- عشق رخ تو بابت هر مختصری نیست   (غزل٬ از دیوان)
 107. [163]- عقل چشم و پیمبری نورست   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 108. [896]- عقل را تدبیر باید عشق را تدبیر نیست   (قصیده٬ از دیوان)
 109. [152]- عقل سلطان قادر خوش خوست   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 110. [234]- فضل دین در ره مسلمانیست   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 111. [89]- قال الله تعالی قل لئن اجتمعت   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 112. [490]- کار تو پیوسته آزارست گویی نیست هست   (غزل٬ از دیوان)
 113. [503]- کار دل باز ای نگارینا ز بازی در گذشت   (غزل٬ از دیوان)
 114. [897]- کفر و ایمان دو طریقیست که آن پنهان نیست   (قصیده٬ از دیوان)
 115. [489]- گر تو پنداری ترا لطف خدایی نیست هست   (غزل٬ از دیوان)
 116. [488]- گر تو پنداری که جز تو غمگسارم نیست هست   (غزل٬ از دیوان)
 117. [511]- گل به باغ آمده تقصیر چراست   (غزل٬ از دیوان)
 118. [237]- مال بر کف چو پیل بر کشتیست   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 119. [494]- ماه رویا گرد آن رخ زلف چون زنجیر چیست   (غزل٬ از دیوان)
 120. [473]- ماه شب گمرهان عارض زیبای تست   (غزل٬ از دیوان)
 121. [469]- ماهرویا در جهان آوازه تست   (غزل٬ از دیوان)
 122. [148]- مثلث همچو مرد در کشتی است   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 123. [893]- مرد هشیار در این عهد کمست   (قصیده٬ از دیوان)
 124. [890]- مردی و جوانمردی آئین و ره ماست   (قصیده٬ از دیوان)
 125. [258]- مرغ و حور از بهشت ابدانست   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 126. [207]- معرفت را شرف پناه شماست   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 127. [499]- معشوقه از آن ظریفتر نیست   (غزل٬ از دیوان)
 128. [510]- نخواهم من طریق و راه طامات   (غزل٬ از دیوان)
 129. [493]- نرگسین چشما به گرد نرگس تو تیر چیست   (غزل٬ از دیوان)
 130. [162]- نفس کو مر ترا چو جان دارست   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 131. [23]- نقش بند برون گلها اوست   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 132. [374]- ور بود خود نعوذبالله دخت   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 133. [507]- هر آن روزی که باشم در خرابات   (غزل٬ از دیوان)
 134. [477]- هر زمان از عشق جانانم وفایی دیگرست   (غزل٬ از دیوان)
 135. [497]- هر کرا درد بی نهایت نیست   (غزل٬ از دیوان)
 136. [520]- هر که در راه عشق صادق نیست   (غزل٬ از دیوان)
 137. [1027]- یگ خواجه ز گوشت دوشیزه ست   (قطعه٬ از دیوان)

ة

ث

ج

چ

ح

خ

 1. [437]- آن شنیدی که مرغکی در شخ   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 2. [190]- خوب را از برای دست فراخ   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 3. [254]- زان ملوک عجم که در تاریخ   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 4. [131]- کرد خصمان برو جهان فراخ   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)

څ

ځ

د

 1. [35]- آدمی سوی حق همی پوید   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 2. [566]- آفرین بادا بر آن کس کو ترا در بر بود   (غزل٬ از دیوان)
 3. [381]- آن جوانی به درد می نالید   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 4. [88]- آن زمان کاین حجاب برگیرند   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 5. [315]- آن شنودی که بود چون در خورد   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 6. [245]- آن شنیدی که با سکندر راد   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 7. [362]- آن شنیدی که زاهدی آزاد   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 8. [389]- آن کسانی که راه دین رفتند   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 9. [16]- آن نبینی که پیشتر ز وجود   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 10. [168]- آن یکی خیره ز اشتری پرسید   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 11. [11]- آن یکی رجل گفته آن یک ید   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 12. [187]- آنچه بر تن قبول بر جان رد   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 13. [536]- آنرا که خدا از قلم لطف نگارد   (غزل٬ از دیوان)
 14. [534]- آنکس که ز عاشقی خبر دارد   (غزل٬ از دیوان)
 15. [189]- آنکه با نقشهای زیبااند   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 16. [298]- آنکه دربند مال و اسبابند   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 17. [376]- آنکه عم تو و آنکه خال تواند   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 18. [539]- آنی که چو تو گردش ایام ندارد   (غزل٬ از دیوان)
 19. [410]- اختراعی چنین هرآنکه نهاد   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 20. [160]- از برای تناهی اندر کرد   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 21. [78]- از پس این براق شوق بود   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 22. [85]- از درونش چو بوی جان یابند   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 23. [558]- از دوست به هر جوری بیزار نباید شد   (غزل٬ از دیوان)
 24. [223]- از زره بود پشت حیدر فرد   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 25. [380]- از غلام آنکه زی عیال آمد   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 26. [571]- از هر چه گمان بر دلم یار نه آن بود   (غزل٬ از دیوان)
 27. [580]- اقتدا بر عاشقان کن گر دلیلت هست درد   (غزل٬ از دیوان)
 28. [902]- اگر ذاتی تواند بود کز هستی توان دارد   (قصیده٬ از دیوان)
 29. [100]- انبیا راستان دین بودند   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 30. [112]- انبیا ز آسمان پیاده شدند   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 31. [359]- اندرین عصر بوالفضولی چند   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 32. [1038]- ای برادر زکی بمرد و بشد   (قطعه٬ از دیوان)
 33. [926]- ای خدایی که رهیت افسر دو جهان نشود   (قصیده٬ از دیوان)
 34. [921]- ای رفیقان دوش ما را در سرایی سور بود   (قصیده٬ از دیوان)
 35. [915]- ای سنایی ز جسم و جان تا چند   (قصیده٬ از دیوان)
 36. [1062]- ای قوم ازین سرای حوادث گذر کنید   (ترجیع بند٬ از دیوان)
 37. [547]- ای کم شده وفای تو این نیز بگذرد   (غزل٬ از دیوان)
 38. [913]- ای مسلمانان خلایق حال دیگر کرده اند   (قصیده٬ از دیوان)
 39. [576]- ای یار بی تکلف ما را نبید باید   (غزل٬ از دیوان)
 40. [531]- ایام چو من عاشق جانباز نیابد   (غزل٬ از دیوان)
 41. [920]- این ابلهان که بی سبب دشمن منند   (قصیده٬ از دیوان)
 42. [424]- این خطاب آن به مردی فرد   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 43. [529]- این نه زلفست آنکه او بر عارض رخشان نهاد   (غزل٬ از دیوان)
 44. [573]- با او دلم به مهر و مودت یگانه بود   (غزل٬ از دیوان)
 45. [26]- با سیه باش چونت نگزیرد   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 46. [537]- با من بت من تیغ جفا آخته دارد   (غزل٬ از دیوان)
 47. [404]- باز اینها که مرد احکامند   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 48. [906]- باز جانها شکار خواهد کرد   (قصیده٬ از دیوان)
 49. [80]- باز را چون ز بیشه صید کنند   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 50. [914]- باز متواری روان عشق صحرایی شدند   (قصیده٬ از دیوان)
 51. [400]- باز مردی که وی طبیب بود   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 52. [918]- باش تا حسن نگارم خیمه بر صحرا زند   (قصیده٬ از دیوان)
 53. [561]- بر مه از عنبر معشوق من چنبر کند   (غزل٬ از دیوان)
 54. [156]- بعد ازان سالکان چو بشتابند   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 55. [62]- بود پیری به بصره در زاهد   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 56. [280]- بود عمر نشسته روزی فرد   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 57. [68]- بوشعیب الابی امامی بود   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 58. [591]- بیهوده چه شینید اگر مرد مصافید   (غزل٬ از دیوان)
 59. [413]- پس از آدم هر آنچ ز آدم زاد   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 60. [21]- پسری احوال از پدر پرسید   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 61. [904]- تا باز فلک طبع هوا را چو هوا کرد   (قصیده٬ از دیوان)
 62. [925]- تا بد و نیک جهان پیش تو یکسان نشود   (قصیده٬ از دیوان)
 63. [366]- تا توانی به گرد عامه مگرد   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 64. [578]- تا رقم عاشقی در دلم آمد پدید   (غزل٬ از دیوان)
 65. [530]- تا کی کنم از طره تو فریاد   (غزل٬ از دیوان)
 66. [540]- تا لب تو آنچه بهتر آن برد   (غزل٬ از دیوان)
 67. [528]- تا نگار من ز محفل پای در محمل نهاد   (غزل٬ از دیوان)
 68. [577]- ترا باری چو من گر یار باید   (غزل٬ از دیوان)
 69. [38]- جانور را چو خوانش پیش نهاد   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 70. [589]- جمع خراباتیان سوز نفس کم کنید   (غزل٬ از دیوان)
 71. [86]- چند پرسی که بندگی چه بود   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 72. [60]- چندگویی رسیدگی چه بود   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 73. [567]- چون دو زلفین تو کمند بود   (غزل٬ از دیوان)
 74. [917]- چون همی از باغ بوی زلف یار ما زند   (قصیده٬ از دیوان)
 75. [356]- چونکه بهرامشاه شه باشد   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 76. [553]- چه رنگهاست که آن شوخ دیده نامیزد   (غزل٬ از دیوان)
 77. [377]- خال کآزار تو گزیده بود   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 78. [420]- خطر من گهر پریشان کرد   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 79. [428]- خلق از این خانه برحذر باشد   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 80. [50]- خلق تا در جهان اسبابند   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 81. [274]- خلق جز مکر و بند و پیچ نیند   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 82. [246]- خنده هرزه کار غمر بود   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)
 83. [550]- خوبت آراست ای غلام ایزد   (غزل٬ از دیوان)
 84. [910]- خورشید چو از حوت به برج حمل آمد   (قصیده٬ از دیوان)
 85. [146]- داعیانی که زاده زمنند   (مثنوی٬ از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة)