څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US


دیوان صالحه وهاب واصل

شمار اشعار موجود، به [100] پارچه میرسد. دانشنامه افغان برای تدوین مکمل دیوان صالحه وهاب واصل، نیازمند به ھمکاریھاری بیشتر شما، میباشدآ

ا

 1. [1109]- آبلۀ پا   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 2. [1176]- ای نهان از دیده در تن روح سبحانی مرا   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 3. [1125]- إبتداءِ و انتها   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 4. [1178]- بس هواها و هوسها دم به دم داریم ما   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 5. [1151]- بیا   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 6. [1158]- تا بردی زمن تاب و تب ای لعبت زیبا   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 7. [1167]- ترا تصویر میسـازد دو چشم بیقرار ما   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 8. [1089]- زلال آرا   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 9. [1155]- عشق توعالم یقین معنی گنج بی بها   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 10. [1116]- گلستان فنا   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)

ب

 1. [1103]- آفتاب   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 2. [1100]- زخم محراب   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 3. [1104]- شمع عالم تاب   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)

ت

 1. [1163]- از بهردیدن تو به چشمم نظر کم است   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 2. [1134]- اصالت   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 3. [1171]- ای خدای جانِ من باز آ که در جان بینمت   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 4. [1146]- برفت   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 5. [1149]- بنشسته روبرویت   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 6. [1165]- چو موج سرخوش و مستم خروش کار منست   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 7. [1111]- سوخت   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 8. [1112]- غم وحشت   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 9. [1092]- نور حقیقت   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 10. [1113]- وصلت   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)

ة

ث

ج

چ

ح

 1. [1179]- آیم به چمنزار خیالت دم صبح   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)

خ

څ

ځ

د

 1. [1139]- آه سرد   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 2. [1173]- از شوق لبت باده به گفتار آمد   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 3. [1133]- اشعۀ امید   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 4. [1157]- تا کجا دل بشکند تا رحم تو حاصل شود   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 5. [1081]- درخیالت این دل افگار بیخود میشود   (غزل٬ از دیوان)

ذ

ر

 1. [1135]- آفریدگار   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 2. [1138]- اِنکار   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 3. [1128]- اختیار صبر   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 4. [1143]- بارش تصویر   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 5. [1156]- پیکر تصور   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 6. [1169]- تابنده ماهتابی، باد از تو چشم بد دور   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 7. [1108]- شکست قمر   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 8. [1107]- فقر   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 9. [1117]- کاخ اقتدار   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 10. [1122]- ماهِ منیر   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 11. [1105]- مدهوش هجر   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)

ړ

ز

 1. [1136]- اقرار عجز   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 2. [1094]- تعبیر راز   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)

ژ

ږ

س

 1. [1129]- آخرین نفس   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 2. [1140]- آه و افسوس   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)

ش

 1. [1174]- چو خمارِ می پُر از آ تشم، که فنا شوم ز شرار خویش   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 2. [1175]- مرا بیتابی وصلت زهم پاشید، تو خاموش   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)

ښ

ص

ض

ط

ظ

ع

 1. [1119]- عشق شمع   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)

غ

ف

ق

 1. [1153]- بیدل عشق   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 2. [1084]- ژرفای عشق   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 3. [1114]- عشق   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 4. [1106]- فراق   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)

ک

 1. [1083]- تا که نفسی میزند سرازدلِ نمناکِ خاک   (غزل٬ از دیوان)

ګ

گ

 1. [1131]- آزادی مرگ   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 2. [1097]- ترس بزرگ   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)

ل

 1. [1130]- آرزوی دل   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 2. [1132]- آسمان دل   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 3. [1159]- ای مه ز غم تو چون تپد دل   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 4. [1098]- بیدل   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 5. [1168]- تا که وصلت صنما نیک گرفتیم به فال   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 6. [1091]- حال دل   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 7. [1102]- شکست عقل   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 8. [1088]- کعبۀ دل   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)

م

 1. [1090]- برقصم   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 2. [1147]- بلای چشم   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 3. [1101]- بمیرم   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 4. [1162]- تا ریشه کرده عشق تو در دل جوان شدم   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 5. [1164]- تو بمان تا که بمانم   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 6. [1172]- جهان پر از کسی ئی ماست و ما جدا ز کسیم   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 7. [1080]- شمع رخش به جای مهٔ شب گُزیده ام   (غزل٬ از دیوان)
 8. [1085]- عقل خام   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 9. [1120]- فارغم   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 10. [1121]- قدم قدم   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 11. [1099]- گفتا، گفتم   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 12. [1161]- من ترا از عشق پیدا کرده ام   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 13. [1177]- هنوز بوی تو بنشسته روی پیرهنم   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)

ن

 1. [1124]- آب حیوان   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 2. [1142]- باران   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 3. [1148]- بندۀ حسن   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 4. [1096]- خورشید عیان   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 5. [1115]- فتنه آفرین   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 6. [1123]- گنج گمان   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 7. [1160]- محشری آورد عشقش در طبع آرام من   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 8. [1166]- من به چشم دل همی بینم غم و تیمار جان   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 9. [1086]- همراز مِهین   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)

ڼ

و

 1. [1110]- بی تو   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 2. [1095]- جستجوی تو   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)

ه

 1. [1087]- آئینه   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 2. [1137]- الماس شش رخه   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 3. [1118]- بجا نشسته   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 4. [1144]- بخود گداخته   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 5. [1145]- بر باد رفته   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 6. [1154]- تا عکس رویت افتاد در آب پاره پاره   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 7. [1093]- جذبه   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 8. [1170]- چشم به راه نامه   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)

ی

 1. [1126]- آتش بربادی   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 2. [1127]- اختیار زندگی   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)
 3. [1082]- ای که در ساغر ما شهد فنا ریخته ئی   (غزل٬ از دیوان)
 4. [1152]- بیخودی   (غزل٬ از غزلیات هفت گانه)

ئ

ې

ي

ۍ

ء| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us