څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

خسرو خسرو


رده بندی ( موسیقی )
لقب یا تخلص : Other Names :
خسرو
Khesraw
زبان مادری : Mother tongue :
دری
Dari    منابع :


مواد مرتبط
خسرو خسرو خسرو خسرو خسرو خسرو خسرو خسرو خسرو و شیرین
خسرو و شیرین
نگاه نو به سفرنامهء ناصر خسرو
امیرخسرو
دامیر خسروبلخی ژوند او آثار
امیر خسرو
شرح مختصر احوال و آثار امیر خسرو
ناصر خسرو بلخی حکیم و شاعر قرن پنجم هجری افغانستان
سفرنامه ناصر خسرو حکیم ناصر بن خسروقبادیانی بلخی
مجموعه کامل اسناد وزارت خارجه انگلیس در باره سید جمال الدین اسد آبادی
مجلس امیر خسرو بلخی
برهان الاولیا
دیوان خسرو
خسرو و شیرین
خسرو و شیرین
آئینه سکندری
خسرو و شیرین
سفرنامه ناصر خسرو
دیوان خسرو
از پیامبر خدا محمد به شاهنشاه خسرو پرویز ساسانی
آئینه سکندری
افضل الفواید
تاریخ شهدای آمر
خسرو و شیرن
تاریخ شهدای امر جلد اول واقعه قلعه شیخ طبرسی
خسرو و شیرین
خسرو و شیرین
تاریخ شهدای امر جلد دوم
تاریخ شهدای امر
مثنوی خسرو شیرین
کلیات عنا صر دواوین خسرو
کلیات عناصر دواوین خسرو
خزائن الفتوح
فقط دارای انتخاب از دیوان حکیم ناصرخسرو بلخی
خسرو و شیرین
جواهر خسروی
آیینه سکندری
از پیامبر خدا محمد به شاهنشاه خسرو پرویز
پیشگ.یی های زرتشت
مزدک
خسرو نامه فرید الدین ابوحامد محمد بن ابوبکر ابراهیم عطارنیشابوری
خسرو نامه فرید الدین ابوحامد محمد بن ابوبکر ابراهیم عطارنیشابوری
خسرو و شیرین
گزیده های از خسرو وشیرین نظامی
سفرنامه ناصرخسرو قبادیانی
راه صالحان
خزاین الفتوح
چستی فلسفه علوم انسانی
خسرو انوشه روان دادګر
مزدک
د افغانستان جمهوریت
خسرو و شیرین
خسرو و شیرین
از پيامبر خدا محمد به شاهنشاه خسرو پرويز ساساني
تاریخ شهدای امر جلد دوم
سفرنامه ناصرخسرو قبادیانی
گذری بر آراء ناصرخسرو در باب زبان
دستور مفصل امروز
افسانه های ناصر خسرو در بذخشان
سفر نامهٔ ناصر خسرو
خسرو و شیرین
دیوان قصاید و مقطعات حکیم ناصر خسرو
نظامی خسرو و شیرین با فانت دیگر
دیوان امیر خسرو دهلوی2
دیوان امیر خسرو دهلوی
نظامی خسرو و شیرین با فانت دیگر و قابل کاپی (2)
امیر خسرو_1
☼ کیست دهقان
☼ چند شهر شاهنامه در جغرافیای امروز
☼ پيشينه تاريخى واژۀ افغان
☼ لمعه در ذکر مجمل حال افغانان در عهد سلاطین غور
☼ گفتار بلخ در کلیات شمس ۳
☼ گفتار بلخ در کلّیات شمس ۴
☼ لهجهٔ بلخ و دریافت بهتر سخن مولانا ۱
☼ باز هم در خدمت مولانا
☼ تأثیر زبان و ادبیات دری بر زبان و ادبیات عربی
☼ پیوند شعر و موسیقی
☼ درّی یا فارسی
☼ چرا فردوسی دقیقی بلخی را بر نمی تابد
☼ مخمس بر غزل امیر خسرو دهلوی
☼ دری
☼ انقراض قدرت هزار سالۀ کیانیان درسیستان
☼ اسلام و شمشیر ۴۷
☼ ۲۵۰ سال مقاومت کابل در برابر حملات عربها ۳
☼ بازنگری تاریخ
☼ مولانا جامی سرایندهٔ ارزشهای عالی انسانی و دوستی خلقها
☼ ردیه ئی بر شاه نامهٔ فردوسی
☼ حبیب الله کلکانی (بچه سقاو) که بود؟
☼ زبان دری ازگفتار تا نوشتار
☼ رستم و سهراب
☼ خوی یا خو
☼ مانده ومانده گی
☼ پاییدن
☼ پخچ و پست و پخش
☼ میرویس خان هوتک، جورج واشنگتن افغانستان مدرن
☼ گشتاسپ نامه
☼ ترکیه چرا مولانا را ترك معرفی می‌كند؟
☼ تشدید در زبان دری
☼ اعترافات شاعران به زبان دری
☼ لرغونی هلمند - ۷ – برخه ، اثور يان په هلمند کي
☼ د زابل او کلات لنډتاريخي شاليد ۱
☼ سترټولواک ، افغان ملي قاید اعلیحضرت احمد شاه بابا
☼ سترملي مشر حاجي میرویس خان نیکه
☼ بیرق های افغانستان
☼ موسیقی کسب بی سرمایه
☼ همزه چیست
☼ مولانا؛ ایرانی «نجیب» یا «افغانی کثافت»؟
☼ پیشینه تاریخی زبان پارسی دری
☼ پيدايش ، تکامل و دورنمای زبان دری
☼ سبکها و مکتبهای شعر دری
☼ ادبستان خراسان کهن
☼ نگاهی به تاریخ و پیشرفت زبان دری درعصر سامانیان وغزنویان
☼ حافظ بخشی سلطان عزیزپور
☼ خراسان دیروز، افغانستان امروز ؛ گهوارۀ زبان فارسی دری
☼ تاریخ مختصر ادبیات افغانستان
☼ زبان و بیانِ نقد و هجو در ادبیات زبان فارسی دری
☼ پیشینهٔ عرسِ بیدل
☼ زبان دری
☼ فارسی دری
☼ نقد بر نقد «دزدیهای» رحمان بابا از حافظ شیراز
☼ ایران پنجاه هزار لغت برایما صادر میکند
☼ لرغونی افغانستان (له ماديانو ترساکانو)
☼ دهند دپښتون شهزاده (خضرخان غلجي) او ( دویل راني) د عشق او مینې داستان
☼ در وصف تاجیک
☼ اماکن تاریخی افغانستان
☼ پښتانه څوک دی
☼ زائر ، ز َوّ ار و ز ُوّ ار ز َوار
☼ زیارت
☼ چیر وچیره
☼ فعل جمع یا مفرد
☼ کاربرد فعل جمع یا مفرد
☼ حایل وهایل
☼ واو و گونه های آن در گفتار ونوشتار
☼ مسؤول
☼ تا
☼ زندگى شيرين را تلخ
☼ دو بزرگمرد شرکت کننده در مذاکرات استقلال و خاطره­یی از آنان
☼ عاقبت شمس در روایات شفاهی
☼ ریشه های هنر خرابات در تاریخ ۲
☼ ریشه های هنر خرابات در تاریخ ۱
☼ پیشآهنگان خرابات ۳
☼ پټه خزانه
☼ پښَتو و لُويَکان غزنه
☼ شیخ سعدالدین انصاری
☼ دری مادر زبان فارسی
☼ نگاهی مختصر به ریشه ژنتیکی و تاریخی پشتون‌ها
☼ سرگذشت یک افغان مهاجر
☼ از اسپارتاکوس تا محمد بن عبدالله
☼ نگاهی مختصر به ریشه ژنتیکی و تاریخی پشتون‌ها
☼ دزد بدنبال شريك جرم
☼ آیا کشوری بنام آریانا و خراسان وجود داشته است؟
☼ «امیرعلی شیر نوایی» که بود؟
☼ زبانهای شبه قاره هند
☼ زبان و بیانِ نقد و هجو در ادبیات زبان فارسی دری
☼ تاریخ مختصر ادبیات افغانستان
☼ حافظ بخشی سلطان عزیزپور
☼ پیشینه تاریخی زبان پارسی دری
☼ پيدايش ، تکامل و دورنمای زبان دری
☼ نگاهی به تاریخ و پیشرفت زبان دری درعصر سامانیان وغزنویان
☼ مهد پيدايش و پـرورش زبان دری
☼ سبکها ومکتبهای شعر دری
☼ اسناد و مكاتبات تاريخي ايران، دوره افشاريه
☼ اسناد و مكاتبات سياسي ايران، از سال 1105 تا 1135 ق.
☼ روابط متقابل ميان زبانهای آریائی
☼ اشارات طبی و دارویی در آثار خاقانی شروانی
☼ نگاهی به نقش تاجيكستان در تاريخ تمدن ايران
☼ شعر دری در ترکیه
☼ دیپارتمنت دری را ایجاد و پشتو را ارتقا میدهند
☼ مشاهیر بلخ
☼ تاریخ اساطیری افغانستان
☼ حکیم ناصر خسرو بلخی
☼ قلعهٔ تاریخی فریدون
☼ سیستان پرورشگاه تمدن های قدیم 2
☼ خاندان کاوی (کیان)
☼ بقایای کوشانیان و ظهور هپتالیان
☼ هپتالیان
☼ فریغونیان (حدود ٢۵۰ تا ٣۱۰هجری)
☼ شاران غرستان (٢٨٩- ۵۵۰هجری)
☼ غزنویان (٣۵۱- ۵٨٣هجری)
☼ نفوذ سلجوقیان و خوارزم شاهان و مختصری از ملوک سیستان (۴٢٩- ۶٣٢هجری)
☼ و اما چند گپ در مورد زبان دری و یا فارسی
☼ امارت یعنی چه؟
☼ خوارزمشاهیان
☼ تیموریان هند ( ۹۱۰ - ۱۱۵۱ هجری )
☼ ابدالیان ( ۴۴۰ - ۱۱۴۴هجری )
☼ هوتکیان (۱۱٢۰-۱۱۵۰هجری)
☼ فارسی و دری
☼ قیام ابداليان درهرات برضد سلطه صفوی ایران
☼ اتنو گرافی بلوچ های سیستان
☼ رستاخيز قندهار برهبرى ميرويس هوتکى
☼ رستاخیز مردم قندهار برضد دولت صفوى ايران
☼ علامه محمود طرزی ونقش او در جنبش مشروطیت واستقلال افغان
☼ درنگ در سفر نامۀ ناصر خسرو
☼ فرهنگ پشتو
☼ اعتراض عتیق رحیمی به ترجمه‌ رمان‌های فارسی‌اش در ایران
☼ آیا اسکندر پسر داریوش دوم بود؟
☼ تاریخ جعلی اشکانی
☼ تاریخ جعلی ساسانی

Last Update: December 8, 2015


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us