څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالقاسم فردوسی


رده بندی ( ادبیات )
لقب یا تخلص : Other Names :
فردوسی
Ferdawssi
زبان مادری : Mother tongue :
دری
Dari    منابع :


مواد مرتبط
ابوالقاسم فردوسی ابوالقاسم فردوسی شهنامه فردوسی
کشف شاهنامهٔ قبل از دوران مغل
مناظری
هفت مقاله در باره شاهنامه فردوسی
فردوسی و شاهنامه
آشتی در شاهنامه فردوسی و برخی حماسه های دیگر
آشتی در شاهنامه فردوسی و برخی حماسه های دیگر
شاهنامه فردوسی
شاهنامه فردوسی
هفت مقاله در باره شاهنامه و فردوسی
چهار مقاله بر فردوسی و شهنامه
شاهنامه فردوسی
شهنامه فردوسی
گفتار شورانگیز فردوسی
حکیم ابوالقاسم فردوسی توسی سخن را به خدمت پرورش روحیه میهنی گرفت
شاهنامه فردوسی تهیه و نشر از ایران من
شاهنامه فردوسی
شاهنامه فردوسی
ترجمه و شرح فردوسی
شاهنامه فردوسی
گفتار شورانگیز فردوسی
شهنامه
شاهنامه فردوسی (چاپ مسکو)
کتاب شیمی
کسری نامه
کسری نامه
حکیم ابوالقاسم فردوسی توسی سخن را به خدمت پرورش روحیه میهنی گرفت
شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی
یوسف زلیخای (فردوسی)
شاهنامه فردوسی
شاهنامه
به خواب دیدن فردوسی دقیقی را
مناظری
شهنامه
شاه نامه فردوسی
شهنامه چاپ ماسکو
شهنامۀ فردوسی
یوسف زلیخای فردوسی
شهنامه
☼ غلام احمد نوید
☼ اگر افغانستان نمی بود چه می بود
☼ چند شهر شاهنامه در جغرافیای امروز
☼ افغانستان، افغان و افغانستانی
☼ زبان دری، فارسی قدیم نیست
☼ یادداشتهای استاد خلیلی
☼ حکمت در سویس آسیا
☼ چرا فردوسی دقیقی بلخی را بر نمی تابد
☼ انقراض قدرت هزار سالۀ کیانیان درسیستان
☼ اسلام و شمشیر ۴۷
☼ ۲۵۰ سال مقاومت کابل در برابر حملات عربها ۱
☼ نخستين حملات اعراب بر افغانستان ونخستين واکنشهای مردم
☼ فردوسی و اسلام
☼ واژۀ افغان
☼ ردیه ئی بر شاه نامهٔ فردوسی
☼ معنای برخی از لغات
☼ ایران شهنامه کجاست؟
☼ گشتاسپ نامه
☼ عبارت ، عبارت اضافی و تتابع اضافات درشعر
☼ تشدید در زبان دری
☼ استوره بودن شهنامه
☼ د زابل او کلات لنډتاريخي شاليد ۶
☼ بیرق های افغانستان
☼ همزه چیست
☼ مولانا؛ ایرانی «نجیب» یا «افغانی کثافت»؟
☼ پیشینه تاریخی زبان پارسی دری
☼ پيدايش ، تکامل و دورنمای زبان دری
☼ كلاسیسیم
☼ زبان فارسی دری در گذرزمان
☼ سبکها و مکتبهای شعر دری
☼ ادبستان خراسان کهن
☼ نگاهی به تاریخ و پیشرفت زبان دری درعصر سامانیان وغزنویان
☼ حافظ بخشی سلطان عزیزپور
☼ خراسان دیروز، افغانستان امروز ؛ گهوارۀ زبان فارسی دری
☼ تاریخ مختصر ادبیات افغانستان
☼ زبان و بیانِ نقد و هجو در ادبیات زبان فارسی دری
☼ پیشینهٔ عرسِ بیدل
☼ در شناخت فردوسی و شاهنامه
☼ زبان دری
☼ فارسی دری
☼ ایران پنجاه هزار لغت برایما صادر میکند
☼ تاراج تاریخ
☼ تخت رستم
☼ سرگذشت زبان دری در ایران
☼ چیر وچیره
☼ آب خوردن یا آب نوشیدن
☼ است و هست
☼ نکته یی چند یا نکاتی چند و آیتی چند یا آیاتی چند
☼ فرو رفتن ، بررفتن و در رفتن
☼ پیدا
☼ عبارت
☼ ریشه های هنر خرابات در تاریخ ۱
☼ افغانستان در مسیر تاریخ و طُفیلی ها
☼ پښَتو و لُويَکان غزنه
☼ در شرح مسائل
☼ نقد بر نوشتهٔ دوکتور نوراحمد خالدی
☼ كلمهٔ افغان چه معنی میدهد
☼ دری مادر زبان فارسی
☼ پارس تاریخی و سرزمینی
☼ نگاهی مختصر به ریشه ژنتیکی و تاریخی پشتون‌ها
☼ چگونه کشورما افغانستان نام گرفت؟
☼ ایرانی و پارسی
☼ چرا به زبان هندی در ایران، فارسی می گویند؟
☼ افغان در شاھنامه
☼ منشأ اقوام پشتون و تاجیک
☼ در حاشیۀ یک تقریظ
☼ نگاهی مختصر به ریشه ژنتیکی و تاریخی پشتون‌ها
☼ آیا کشوری بنام آریانا و خراسان وجود داشته است؟
☼ نامهای افغانستان در آئینه تاریخ
☼ زبان و بیانِ نقد و هجو در ادبیات زبان فارسی دری
☼ تاریخ مختصر ادبیات افغانستان
☼ حافظ بخشی سلطان عزیزپور
☼ پیشینه تاریخی زبان پارسی دری
☼ پيدايش ، تکامل و دورنمای زبان دری
☼ نگاهی به تاریخ و پیشرفت زبان دری درعصر سامانیان وغزنویان
☼ مهد پيدايش و پـرورش زبان دری
☼ مکتب های ادبی
☼ زبان فارسی دری درگذرزمان
☼ سبکها ومکتبهای شعر دری
☼ نگاهی به نقش تاجيكستان در تاريخ تمدن ايران
☼ خَلِیفَه بن خَیَّاط لَیثِي شَیبَانِي تمیمِي عُصفُرِي بَصرِي
☼ آدم بن أبِي إیاس خُرَاسَانِي مَرُّوذِي بغدادِي عَسقَلَانِي
☼ محمد بن حِبَّان بُستِي خُرَاسَانِي دَارِمِي تَمِيمِي قاضِي
☼ قلعه فریدون پادشاه پیشدادی در افغانستان
☼ ۲۵۰ سال مقاومت کابل در برابر حملات عربها افغانستان
☼ ریشه‌یابی کلمه افغان از دیدگاه زبان‌شناسی، اسطوره‌شناسی و تاریخ
☼ افغان به معنی پشتون نیست
☼ اریانا، خراسان، افغانستان
☼ حاجی غلام سرور متخلص به دهقان کابلی
☼ قلعهٔ تاریخی فریدون
☼ سیستان پرورشگاه تمدن های قدیم 2
☼ مدنیت اوستائی
☼ خاندان کاوی (کیان)
☼ پهلوانان اوستائی
☼ هپتالیان
☼ افغانستان مقارن ظهور اسلام
☼ ظهور اسلام در افغانستان و دوره خلفاء
☼ شاران غرستان (٢٨٩- ۵۵۰هجری)
☼ غزنویان (٣۵۱- ۵٨٣هجری)
☼ غوریان (۴۰- ۶۱٢هجری)
☼ و اما چند گپ در مورد زبان دری و یا فارسی
☼ فارسی و دری
☼ افغانستان، افغان و افغانستانی وفرازهایی از نوشته های انجنیر معروفی
☼ آیا «اوغان» معادل «افغان» نیست؟
☼ اتنو گرافی بلوچ های سیستان
☼ درنگ در سفر نامۀ ناصر خسرو
☼ شهرهای شاهنامه در نقشه امروز جهان
☼ آیا اسکندر پسر داریوش دوم بود؟
☼ تاریخ جعلی اشکانی
☼ تاریخ جعلی ساسانی
☼ عجایب دبیره ها
☼ زبان دری، فارسی قدیم نیست ۱
☼ خطاب به غازی احمد شاه بابا، غازی میرویس نیکه و مبارز خوشحال خان ختک
☼ نتیجه ی سهل انگاری ها
☼ رنسانس خیالی بقایای تیمور لنگ
☼ خلط اوهام
☼ تنوع لهجه ها
☼ تاریخ سر در گم
☼ دشواری های زنده گی در تاجکستان
☼ بابای موسیقی؟!
☼ قبیله تراشی
☼ از باب کمیدی
☼ کثرت گرایی، مشکل فارس زده گان
☼ کاکه ها عیاران کابل زمین
☼ از خاطرات فرهنگی

Last Update: November 4, 2019


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us