څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

احمد ولی


رده بندی ( موسیقی )
لقب یا تخلص : Other Names :
احمد ولی
متولد : Born :
افغانستان،     منابع :


English:

پښتو :

Français:
مواد مرتبط
احمد ولی احمد ولی احمد ولی احمد ولی احمد ولی احمد ولی احمد ولی احمد ولی احمد ولی احمد ولی احمد ولی احمد ولی احمد ولی احمد ولی احمد ولی احمد ولی احمد ولی احمد ولی احمد ولی احمد ولی ☼ شيون کابلی
☼ هذیان گویان و روان پریشان
☼ افشای افتضاح دیگر
☼ فساد پیشه گان کابلبانک
☼ نینواز
☼ ضرورت رد ادعا های تنظیمی
☼ انتقادک

Last Update: January 20, 2014


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us