څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

اسحاق نکیال


رده بندی ( ادبیات )
متولد : Born :
افغانستان،   منابع :


English:

پښتو :
اسحاق ننګیال په ۱۳۳۵ لیږدیز لمریز کال کې د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ د بسرام په کلي کې زیږېدلی دی.. د پلار نوم یې محمد یوسف دی .لومړی یې د لغمان ولایت په روښان لیسه کې زده کړې تر سر کــــړې.لـه ۱۳۵۳ څخه تر ۱۳۵۵ کال پوری په کابل کی د پولیسو په اکاډمۍ کې په زده کړو بـــــوخــــت و، او لــه فراغت وروسته دهمدغې اکاډمې تــــدریـــــسی غـــړی شـــــو. ژورنا لیستیک کار یې د څارندوي مجله کی پیل کړ او ډیر کلونه ییورته په پیام ورځپاڼه کی دوام ورکړ. دلتـــه یی هم د پوځی خبریال دنــــــده تـــــرســــــره کـړه او هم یی زیاته موده په مستقیم ډول د دی ورځپاڼی د ادبي پاڼې د خپریدو مسولیت تر غاړې وو. ننګیال د یوی لنډی مودی لــــپاره د افغانستان د لیکوالو ټولنی د ژوندون مجلی د مسوول مدیریت دنده هم تر سره کړه د یوی لنډي مودی لپاره د اطلاعاتو او کــــلتــور وزارت د شعر او ادب د اداری مسوول وو. په کابل کی د تنطیمی اداری له سقوط نه وروسته وروسته پیښور ته لاړ او هلتــــه یـی د افغانستان لپاره د بی بی سی رادیو د تعلیمی خپرونو په پروژه کی کارپیل کړ، چــــــــــــی د ژونــــــــــــــــد تـــــر پــــــــــایــــــه پــــــــــــــــوری پــــــــــــــــه هـــــمــــــدغـــــــه اداره کــــــــی پـــــــــــه خــــــــــدمـــــــــت بـــــــــــــــــوخـــــــــــــــت و. اسحاق ننګیال، له ۱۳۵۰ لیـــــــــږدیــــــــــز لمـــــــریـــــــــز کـــــــــــــال راهـــــیسې پـــــــــه شــــــــاعرۍ پیل کړی دی.. په خپل ادبی ژوند کی یـــــــــی یـــــــــــــو شمــــــیـــــــر جـــــــــــــــــــایــــــــــــــــزی ګټـــــــــــــــــلی دی.؛ښــــــــــــه بــــــــه وی چـــــــــــــې دلتــــــــــــه ئــــــــې اثـــــار هم معرفي شي. اسحــــــاق نـــنـګیــــــال د ۱۳۷۷ لمــــــریـــــــز کـــــــــال د ثـــــــــور دمیــــــــــاشتــــــــی پــــــــه اتــــــمــــــه د ۱۹۹۸ میــــــلادی کــــــــال د اپــریل په ۲۸ د ســـــــه شنــــــبــــــــې پــــــــــــه ورځ د ۴۲ کـــــــــالــــــــــو پـــــــــه عمــــــــــر د زړه د دریــــــــدو لـــــــه امــله د پیښور په خیبر روغتون کې له نــــــــــړۍ ستـــــــــرګــــــــــې پـــــــټــــــــې کـــــــــړې او د لـــــغـــمـان د الینګار په بسرام کې په خپله پلرنۍ هدیره کی خاورته و سپارل شو. زلمې حسن دا مــــــــــې زړه دې کــــــــه پـــــــه اور ســــــــوي کبــــــــاب نــــــــه پـــــــوهیـــــــــږم یــــــــــا سپــــر غــــــې دي یا حباب چې لمبــــــې مــــــــې د ګـــــوګـــــــل لـــــــه څــــــوکو خیږي داغــــــــذاب د محبـــــــــــــــــت دي کــــــــــــــــه ثــــــــــــواب پــــــــــــه مستـــــــې مستـــــــې یــــې عقل نـــه بهــرکـــــــړم ټنـــــــــــګوې زمـــــــــــــا دســــــــــــــوي زړه ربـــــــــــــــــــاب لـــــــــه خمـــــــــاره مـــــــــې پـــــــه وینــــونــــه مــــړیــــــــــږي پــــــــــه مـــــــــــــزه مــــــــــــزه یــــــــــــې څښې لـــــکه شراب پـــــــه مــــــــلا لـــــــــوخمـــــــارو ستـــــــرګو مې وژنــــــــې ســــــــر تــــــــــر پـــــایـــــــه یــــــــم لــــــــه ویــــــرې ضطراب دزلمــــــــــې حســـــــن لـــــــه مــــــا صــــدقـــــه غـــــــواړې قتــــــــلــــــــوې مــــــې پـــــــــه بڼــــــو لــــــــکه قصـــــــــــاب نــــــــور بـــــــه نـــــــوم د محبت په خــــولــــه وانـــه خــلم کـــــــــه ( ننګیال ) ووت لـــــــــــه دي غمــــــــه کـــــامیاب

Français:
مواد مرتبط
اسحاق نکیال اسحاق نکیال اسحاق نکیال اسحاق نکیال اسحاق نکیال اسحاق نکیال اسحاق نکیال اسحاق نکیال اسحاق نکیال اسحاق نکیال اسحاق نکیال اسحاق نکیال اسحاق نکیال اسحاق نکیال اسحاق نکیال اسحاق نکیال اسحاق نکیال اسحاق نکیال اسحاق نکیال اسحاق نکیال

Last Update: January 20, 2014


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us