څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

رابعه بلخی


رده بندی ( ادبیات )
لقب یا تخلص : Other Names :
رابعه بلخی
متولد : Born :
افغانستان، بلخ    منابع :

رابعه دختر کعب قزداری از شاعران بزرگ افغانستان است که در سده یی چهارم می زيسته است. در وصف رابعه همين بس که وی بلندترین زن شاعر دری گوی شناخته شده است و از بنياد گذاران شعر دری و از مبتکران و کامل کنندگان قالب های غزل، قطعه و قصيده انگاشته ميشود. قالب ملمع را نيز از نو آوری های وی دانسته اند. وی معاصر رودکی ، سامانيان و گويا غزنويان بود و به دری و عربی شعر می رود. بيشتر اشعار او عاشقانه پرسوز و گداز است. وی در تصوير کردن طبيعت چيره دست بود. او بسيار زيبا بود و گويا به همين خاطر است که رابعه در ادب دری ، کنايه از زيبارويی است. قصه عشق او به غلام برادرش ، بکتاش و قتلش به دست برادر سرنوشت واقعی اين شاعرزن بزرگ است که ظاهرا با اغراق های شاعرانه همراه شده است، ولی هرچه است ، همين عشق به بکتاش باعث خلق قسمت زيادی از آثار ماندگار شعری رابعه بلخی شده است.

English:

پښتو :

Français:
مواد مرتبط
رابعه بلخی رابعه بلخی رابعه بلخی
روی تقویم تمام سال/لیلا صراحت روشنی
☼ پیشینه تاریخی زبان پارسی دری
☼ نگاهی به تاریخ و پیشرفت زبان دری درعصر سامانیان وغزنویان
☼ فارسی دری
☼ تأسیس مؤسسات تعلیمی و تربیتی در افغانستان، بخش دوم
☼ جایگاه زن در ادبیات دری افغانستان
☼ پیشینه تاریخی زبان پارسی دری
☼ نگاهی به تاریخ و پیشرفت زبان دری درعصر سامانیان وغزنویان

Last Update: October 24, 2015


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us