څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

امیرحمزه بابا


رده بندی ( ادبیات )
متولد : Born :
افغانستان،     منابع :


English:

پښتو :
غزل دادچا دتخیل څیری ګریوان دې دپښتو ادب سحر خنده افشان دې دادب ګلونه سترګۍ دشهلآ کړې انتظاردتما شې دکوم جانان دې پلوشو د کوم لمر مخې خبر راوړو چه هر زړه یې لکه شبنم هسې چشمان دې رنګینۍ کړې په منظر کښې پټ پټا ڼې که ګل پوشه،،پرې خوبه،، بیابان دې نسیم یوړی لو پټی دنکهتونو شر منګیره خنده ګل کوی پریشان دې ،،ستوری خند،، دشاعرۍ اوراورکی شول په اسمان دتخیل کښې چراغان دې په لیمه دژړغونې عند لیب کښې رنګ دسرو ګلو شوخې کوې خندان دې دخپل بوی په تار پیلې دې ګلونه ورک دفکر دسهری ځنی ګریوان دې دبوډی په ټال کښی مستۍ ځوانې زانګې دوصال دخوب جوټو، وړی ارمان دې مځکه هم له ،،بخملینې خندا،،شنه ده ته به وایې چه شینکی تری ځې روان دې ننداره د نندارچې دسترګو تور شوه تور دسترګو ننداره دهر چشمان دې هر بلبل یې دبقا سندری وایې دپښتو دباغ ملیار عبدالرحمن دې په وربل یې دجانان چه سر خندلو نن هغه لیونۍ ځان دهر جانان دې حمزه څومره خوشبختې دپښتنو ده چه په لأس یې درحمان بابا دیوان دې و حدت د ملت وحدت دعمل راشی چه وحدت او شی د خېال کثرت دغم جموددئ، چه په قام کښی ځان ځانی شی ويا لی رسی سيندونو ته، سيندنه سمندرته آخر خو ر سيده دی، خو پيدا چه روانی شی ملت شو هغه کس چه ځان ی ورک کړو په ملت کښې يو سېند شی سمندر په سمندر کښی چه فانی شی تارونه د خېال دی مختلف وی، باری څه شو نغمی دېو اصول ته چه په تړ شی آسانی شی په باغ کښی بو ټی باغ وی ،له با غه پخپل نوم وی بېلتون له جمعېته، وچوبی پر ېشاني شی یو فرد لکه د څا څکی نه پری لوند نه پری خړوبه سر سبزه شی چه جل وهلی مزکه بارانی شې ډک کور دآينی وی دکثرت نه د عکسونو له خپله ځانه ړوندو ته ورپا تی حېرانی شی

Français:
مواد مرتبط
امیرحمزه بابا امیرحمزه بابا امیرحمزه بابا امیرحمزه بابا امیرحمزه بابا امیرحمزه بابا امیرحمزه بابا امیرحمزه بابا امیرحمزه بابا امیرحمزه بابا امیرحمزه بابا امیرحمزه بابا امیرحمزه بابا امیرحمزه بابا امیرحمزه بابا امیرحمزه بابا امیرحمزه بابا امیرحمزه بابا امیرحمزه بابا امیرحمزه بابا

Last Update: January 20, 2014


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us