څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابو شكور بلخى


رده بندی ( ادبیات )
متولد : Born :
944
افغانستان، بلخ    منابع :

ابو شكور بلخى، در اواخر عصر رودكى و اوایل عهد فردوسى مى زيست. تولد وى مقارن با روزگار سامانيان بود. از تأليفات او مثنوى «آفرين نامه» است كه در حدود سالهاى 333 تا 336 ق آن را فراهم آورد, ظاهراً مثنويهاى ديگرى هم داشته است. او نخستين شاعرى است كه مثنوى داستانى ساخت. ابيات و قطعات پراكنده‌‌اى كه از وى باقى است روى هم رفته به 400 بيت مى رسـد . آثار: - آفرين نامه

English:

پښتو :

Français:
مواد مرتبط
ابو شكور بلخى ابو شكور بلخى ابو شكور بلخى ابو شكور بلخى ابو شكور بلخى ابو شكور بلخى ابو شكور بلخى ابو شكور بلخى ابو شكور بلخى ابو شكور بلخى ابو شكور بلخى ابو شكور بلخى ابو شكور بلخى ابو شكور بلخى ابو شكور بلخى ابو شكور بلخى ابو شكور بلخى ابو شكور بلخى ابو شكور بلخى ابو شكور بلخى

Last Update: January 20, 2014


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us