څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالفضل محمد بيهقی


رده بندی ( ادبیات )
متولد : Born :
995
ازبکستان، حارث آباد
متوفی : Died:
1077
 
     منابع :

وی در قریه "حارث آباد بیهق" به دنیا آمد، بعد از كسب فضایل در "نیشابور"، به "دیوان رسایل محمودی" راه جست و در خدمت "خواجه بونصر مشكان" به كار پرداخت. همچنان در خدمت سلاطین غزنوی بود. تا در زمان "عزالدوله عبدالرشید" كه در سال (440هـ.ق.) سلطنت یافت. چندی "صاحب دیوان" انشاء گردید، اما به تهمت حاسدان معزول شد و در سال (443 هـ.ق.) كه "طغرل" بر "عبدالرشید" خروج كرد و او را كشت، بیهقی با جمعی دیگر از درباریان زندانی شد و یك سال در زندان بود. ابوالفضل در اواخر سلطنت "فرخزاد" از كارهای دیوانی كناره گرفت تا این كه در سال (470هـ.ق.) وفات یافت. آثار: - مهم ترین اثر "تاریخ بیهقی" مشهور اوست كه از امهات كتب تاریخ و ادب دری است در شرح سلطنت "آل سبكتكین" در سی مجلد كه در آن از تشكیل دولت "غزنوی" تا اوایل "سلطان ابراهیم بن مسعود" سخن رفته است، اما اكنون فقط قسمتی از آن كه مربوط به سلطنت "مسعود بن محمود غزنوی" و "تاریخ خوارزم" از زوال دولت "آل مأمون" و افتادن آن به دست سلطان محمود غزنوی و حكومت "آلتون تاش حاجب"، در آن سامان تا غلبه یی "سلاجقه"، موجود است. - كتابی دیگر را به نام "زینةالكتاب" بدو نسبت داده اند.

English:

پښتو :

Français:
مواد مرتبط
ابوالفضل محمد بيهقی ابوالفضل محمد بيهقی ابوالفضل محمد بيهقی ابوالفضل محمد بيهقی ابوالفضل محمد بيهقی ابوالفضل محمد بيهقی ابوالفضل محمد بيهقی ابوالفضل محمد بيهقی ابوالفضل محمد بيهقی ابوالفضل محمد بيهقی ابوالفضل محمد بيهقی ابوالفضل محمد بيهقی ابوالفضل محمد بيهقی ابوالفضل محمد بيهقی ابوالفضل محمد بيهقی ابوالفضل محمد بيهقی ابوالفضل محمد بيهقی ابوالفضل محمد بيهقی ابوالفضل محمد بيهقی ابوالفضل محمد بيهقی

Last Update: January 20, 2014


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us