نویسنده، شاعر و سیاستمدار
Writer, poet and politician
(PDF) (HTML)
136
سليمان لايق
Sulaiman Layeq

کتابخانه سليمان لايق


عنوان زبان دسته بندی
پښتو ادبیات
پښتو شعر
پښتو شعر
پښتو حکایت و قصه
پښتو شعر
پښتو ادبیات
پښتو شعر
پښتو مردم
پښتو مردم
پښتو ادبیات
پښتو ادبیات
پښتو ادبیات
پښتو ادبیات
پښتو حکایت و قصه
پښتو ادبیات
دری شعر
دری مردم
دری شعر
دری سیاست
Total books: 19