مدیر مسوول جریدۀ قلم، خبرنگار، نویسنده و محقق
41
مصطفی عمرزی
Mustafa Omarzai

عنوان زبان دسته بندی
دری تاریخ
دری تاریخ
دری اعتقادات
دری تاریخ
دری سیاست
دری قانون
دری سیاست
دری قانون
دری تاریخ
دری مردم
دری مردم
دری مردم
دری جنگ
دری سیاست
دری اقتصاد
دری سیاست
دری سیاست
دری ادبیات
دری مردم
دری سیاست
دری سیاست
دری سیاست
دری مردم
دری هنر
دری تاریخ
دری سرگرمی
دری رسم و رواج
دری تاریخ
دری مردم
دری ادبیات
دری مردم
دری تاریخ
دری تاریخ
پښتو مجله
دری ادبیات
دری سیاست
دری تاریخ
دری سیاست
دری اعتقادات
دری تاریخ
دری سیاست
دری فلسفه
دری دستور زبان
دری ادبیات
دری ادبیات
دری ادبیات
دری کسب و کار
دری تاریخ
دری حکایت و قصه
دری اعتقادات
Total books: 76