مدیر مسئول انجمن نوای نیستان
40
حسیب الله فضل
Hasib Fazel

مضمون مجموعه دسته بندی
- اعترافات بیدل از هر چمن سمنی ادبیات
- اگر افغانستان نمی بود چه می بود از هر چمن سمنی سیاست
- تاریخ مختصر افغانستان به آواز جناب شریف اژیر از هر چمن سمنی تاریخ
- حاجی خیرو و جن کلان کار از هر چمن سمنی روابط انسانی
- حاجی خیرو و زبان دری٬ فارسی و تاجکی از هر چمن سمنی ادبیات
- حاجی خیرو و شفیعی کدکنی؟ از هر چمن سمنی ادبیات
Total articles: 7